svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ไทย - สวิส" จับมือขับเคลื่อน "ข้อตกลงปารีส" สู่เป้าหมาย Net Zero

25 มิถุนายน 2565

"วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ" นำทีม จับมือลงนามในข้อตกลงกับสวิสเซอร์แลนด์ ภายใต้ความตกลงปารีส สู่เป้าหมาย "ความเป็นกลางทางคาร์บอน" และ "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์"

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับนางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา มนตรีแห่งสมาพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมคมนาคม พลังงานและสารสนเทศ สมาพันธรัฐสวิส

 

ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation) ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส 

 

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

"ไทย - สวิส" จับมือขับเคลื่อน "ข้อตกลงปารีส" สู่เป้าหมาย Net Zero

ข้อตกลงครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส ดำเนินความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีสโดยความสมัครใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ

 

โดยความร่วมมือนี้นับเป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการภายใน NDC ของประเทศ พร้อมนี้ภาคีทั้งสองฝ่ายต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกันความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส 

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงฯ จะช่วยให้ประเทศไทยเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานจากโครงการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุ NDC ของไทย การมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission)

"ไทย - สวิส" จับมือขับเคลื่อน "ข้อตกลงปารีส" สู่เป้าหมาย Net Zero

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในประเทศเกิดความตื่นตัวและให้ความสนใจในการดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศและสามารถเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวถ้อยแถลงแสดงความมุ่งมั่นและความยินดีที่ทั้งสองประเทศพัฒนาความร่วมมือและความพยายาม นับแต่การลงนามในแถลงการณ์ร่วม ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส

"ไทย - สวิส" จับมือขับเคลื่อน "ข้อตกลงปารีส" สู่เป้าหมาย Net Zero

ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วาระครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่แสดงออกถึงความตั้งใจอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

 

อีกทั้งคาดว่าประเทศไทยจะสามารถถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจากโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเป็นประเทศแรกของโลก ซึ่งข้อตกลงฯ ในวันนี้เป็นการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งสองประเทศไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป