svasdssvasds

ครม.ตั้ง "นฤตม์" นั่งเลขาบีโอไอ โยก"ธีรลักษ์ แสงสนิท"ที่ปรึกษาสบน.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 มิ.ย. 2565 เวลา 10:12 น. 617

รองโฆษกรัฐบาล เผยมติครม.ล่าสุด แต่งตั้ง "นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์" นั่งเลขาบีโอไอ โยก "ธีรลักษ์ แสงสนิท" นั่งที่ปรึกษาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

วันนี้ (21มิ.ย.65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ  ดังนี้

กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายธีรลักษ์ แสงสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

นายธีรลักษ์ แสงสนิท

 

ประวัติคร่าวๆของ นายธีรลักษ์ แสงสนิท ตำแหน่งปัจจุบันก่อนมติครม.วันนี้ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการเงินกู้ และการบริหารการชำระหนี้

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณั ฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท M.Sc (Business Administration ) Strayer College ปริญญาโท M.Sc (Engineering Management ) The George Washington University

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอแต่งตั้ง นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

สำหรับประวัติของ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ มีดังนี้

 

ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

 

โดยนายนฤตม์ฯ ได้เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2538 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติงานในกองต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการลงทุน, กองการต่างประเทศ, กองแผนงานและพัฒนา และทำหน้าที่เลขานุการของเลขาธิการ BOI 2 ท่าน

 

ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจการลงทุน และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดทำยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่งมีภารกิจจัดทำ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ พ.ศ. 2558 – 2565” นับเป็นการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ของ BOI

 

นายนฤตม์ฯ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับเชี่ยวชาญ เมื่อปี 2554 เป็นผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน เมื่อปี 2557 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน เมื่อปี 2558 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อปี 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2560

 

ปัจจุบันได้ร่วมปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ภายใต้การกำกับของรองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการนโยบายและกำกับดูแลสถาบันไทยโคเซ็น

 

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการด้านการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต และด้านการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) และอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนด้านการพัฒนากำลังคนคุณภาพ อีกทั้งมีประสบการณ์เดินทางไปโรดโชว์การลงทุนกว่า 70 ครั้ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก

 

นายนฤตม์ฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจจาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

 

รวมทั้งผ่านหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 1 และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 11 จากสำนักงาน ก.พ.

 

ที่ผ่านมาได้มีผลงานเขียนที่สำคัญ ได้แก่ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 2 เล่ม คือ “คนพันธุ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา : Next Generation Leaders” และ “มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา : Global Village”, เป็นบรรณาธิการร่วมหนังสือ “Thailand Stand-up”, นักเขียนคอลัมน์ Investment for the Future และ Smart EEC ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

นายนฤตม์ฯ ได้รับรางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2536” จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558” จากนายกรัฐมนตรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง