svasdssvasds

วิธีสมัครรับ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565 รอบที่ 2 คลิกที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 มิ.ย. 2565 เวลา 9:00 น. 2.0k

อัพเดทวิธีสมัคร "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปี 2565 รอบ 2 ให้ทุนเรียนฟรี "ป.ตรี - ป.เอก" แบบไม่มีข้อผูกมัด สรุปขั้นตอนพร้อมช่องทางการสมัครอย่างละเอียดไว้ให้ครบที่นี่

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาที่สนใจ สมัครขอรับ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2565 รอบที่สองเพื่อรับทุนเรียนฟรี ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยไม่มีข้อผูกมัด (ไม่ต้องใช้คืน) โดยสามารถสมัครตามช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 นี้ 

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565

1.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ.กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

 

2.เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

 

3.เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน

 • กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บน ของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30

 

 • กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

 

4.เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5.เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้

 

 • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
 • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

 

7.เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

 
ช่องทางการสมัครขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565
 

1.สมัครด้วยตนเอง

2.สถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาสาขาละไม่เกิน 5 คน

 • ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. /ปวส./อนุปริญญา ดาวน์โหลดเอกสาร หรือ คลิกที่นี่ 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่
 

ผู้ได้รับทุนจะได้รับ

 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท ต่อปี 
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท
 • สนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาทต่อปี


ช่วงเวลาการรับสมัคร 

 • สมัครครั้งที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2565
 • สมัครครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2565
 • สมัครครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565


ทั้งนี้ กสศ.จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป ขอสงวนสิทธ์ไม่เปิดรับสมัครครั้งที่ 3 ในกรณีได้ผู้รับทุนครบแล้ว 


วิธีสมัครรับ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565 รอบที่ 2 คลิกที่นี่

วิธีสมัครรับ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565 รอบที่ 2 คลิกที่นี่

ที่มา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด