svasdssvasds

ทุนเรียนฟรี ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565 รอบที่ 1 ดูเงื่อนไขที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 มี.ค. 2565 เวลา 23:00 น. 3.6k

กสศ. เปิดรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565 รอบที่ 1 สำหรับเด็กอาชีวะ-นักศึกษาสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ ป.ตรี-ป.เอก อ่านรายละเอียดพร้อมดูเงื่อนไข-คุณสมบัติได้ที่นี่

โอกาสสำหรับเด็กอาชีวะและนักศึกษาสายอาชีพที่ต้องการเรียนต่อถึงปริญญาเอก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เปิดรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพปี 2565 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (ไม่ต้องใช้คืน) โดยทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เป็นทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ก้าวตามฝันเพื่อเป็นแนวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

2.เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

3.เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน

  • กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 ของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30

 

  • กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

4.เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้

  • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
  • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

7.เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.  /อนุปริญญามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) โดยมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เช่น สถานศึกษาในสังกัด สอศ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 5 คน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบเข้าปริญญาตรีได้และมีคุณสมบัติที่กำหนด รายละเอียดช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้

• สมัครครั้งที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 คลิกที่นี่
• สมัครครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565
• สมัครครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565

กสศ.จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป ทั้งนี้ กสศ. ขอสงวนสิทธ์ไม่เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในกรณีได้ผู้รับทุนครบ

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน

  • แบบสมัคร ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิกที่นี่

  • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

โดยนักศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจสามารถสามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารรายละเอียด ผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

 

ที่มา กสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด