คิกออฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

16 มิถุนายน 2565

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2565

คิกออฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยศูนย์ข้าวชุมชน เป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2543

คิกออฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

 

มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปัจจุบันได้มีศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว จำนวน 2,478 ศูนย์ จากพื้นที่ 74 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) มีการดำเนินงานกิจกรรมในลักษณะการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม “โดยชาวนา เพื่อชาวนา”

คิกออฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

 

ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าว ซึ่งได้วางระบบร่วมกับผู้แทนของศูนย์ข้าวชุมชน โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารศูนย์ข้าวชุมชนในทุกระดับและมีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของคณะกรรมการ ได้แก่ ระดับศูนย์ จังหวัด เขต และประเทศ จึงกล่าวได้ว่าศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรตัวแทนของชาวนาทั้งประเทศได้อย่างแท้จริง

 

 

"การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งให้เกษตรกรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

คิกออฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

 

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ การดำเนินดังกล่าว ยังจะเป็นการยกระดับของภาคเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เมล็ดพันธุ์คุณภาพจะต้องถึงมือพี่น้องเกษตรกรได้จริง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย"