svasdssvasds

ด่วนที่สุด “กรมประมง” เปิดรับฟังความคิดเห็นควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก

08 มิ.ย. 2565 เวลา 13:12 น.

10 มิ.ย. “กรมประมง” เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก จับตาการกำหนดห้ามจับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดขึ้นเรือประมงลำใด ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

จากข่าวที่เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บังคับใช้ ม.57 พระราชกำหนดการประมง 2558 นั้น 

 

กรมประมง ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงสมาคมประมงพื้นบ้าน และสมาคมประมงพาณิชย์  เรื่องรับฟังความคิดเห็นการกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก ด้วยกรมประมงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพยากรประมงตลอดจนกำกับการทำประมง การใช้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีใช้อย่างยั่งยืน ได้ตระหนักถึงการนำสัตว์น้ำขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนวัยอันควร

 

ซึ่งเป็นการสูญเสียทั้งด้านทรัพยากรและด้านเศรษฐกิจ จึงได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศึกษาชนิดขนาดที่เหมาะสม และหลักเกณฑ์กำหนดปริมาณการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็ก ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์ และบริหารจัดการ ตามมาตรา 57 และมาตรา 71(2)

 

ในการนี้ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลขอเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็ นการกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 10มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ ทางกรมประมงได้เชิญประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล รวมทั้งผู้แทนของชาวประมงพาณิชย์ และชาวประมงพื้นบ้านในแต่ละพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย โดยสามารถเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา หรือสถานที่ดังกล่าว

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด