"น่าน" รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ ประเภทร่วมใจแก้จน ด้วยอัตลักษณ์

06 มิถุนายน 2565

จังหวัดน่าน ต้อนรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ ประเภทร่วมใจแก้จน ด้วยอัตลักษณ์  “ ตลาดนำการผลิต พริก พลิกชีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา  ” 

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ 

 

นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า สำหรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานหรือโครงการ เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง

"น่าน" รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ ประเภทร่วมใจแก้จน ด้วยอัตลักษณ์

รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับต่อไป สำหรับในพื้นที่ จังหวัดน่านนั้น มีพื้นที่ที่ ส.ป.ก. ได้จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรจำนวนมาก

 

ซึ่งหนึ่งในนั้น คือพื้นที่ตำบลจอมพระ และตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการรวมกลุ่มผลิตผักและผลไม้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบสหกรณ์ ที่มีชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด

 

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบในการผลิตพืชผักที่มีมาตรฐาน ได้รับคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร หรือ GAP อย่างครบวงจร จึงทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

"น่าน" รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ ประเภทร่วมใจแก้จน ด้วยอัตลักษณ์  

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (ส.ป.ก.น่าน) ได้เสนอผลงาน “ตลาดนำการผลิต พริก พลิกชีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา” ผ่านการพิจารณาในการขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ขั้นตอนที่ 1 (ตรวจประเมินจากเอกสาร) ใน “ระดับดี”

 

ซึ่งการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ท่าวังผา จำกัด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี นายนิโรจน์ ตนะทิพย์ ประธานสหกรณ์ฯ นายพนมเทียน พินิจทะ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง

"น่าน" รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ ประเภทร่วมใจแก้จน ด้วยอัตลักษณ์

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีสมาชิกประมาณ 1,400 ราย ธุรกิจหลัก คือ การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ การแปรรูปผลผลิต การให้สินเชื่อเพื่อการทำการเกษตร และจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตรแก่สมาชิกตลอดจนประชาชนทั่วไป

"น่าน" รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ ประเภทร่วมใจแก้จน ด้วยอัตลักษณ์

รวมถึงการจ้างแรงงานในท้องถิ่น สร้างรายได้และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มีความกินดี อยู่ดี จึงเป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ตัวอย่างที่ได้ทำหน้าที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และเครือข่ายชุมชนใกล้เคียง สมกับความหมายคำว่า “สหกรณ์” โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (ส.ป.ก.น่าน) และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน