บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เช็คแผนจ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2565

26 พฤษภาคม 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เช็คไทม์ไลน์โอนเงินเดือนมิถุนายน 2565 สำหรับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านราย ดูแผนจ่ายเงินได้ที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมแผนโอoเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน13.45 ล้านราย

 

ตรวจสอบไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน

 • วงเงินสินค้า 200 / 300 บาทต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 65)
 • บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • รถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

วันที่ 15 มิถุนายน

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

วันที่ 18 มิถุนายน

เงินคืนค่าไฟฟ้า

 • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา

 • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 •  ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

วันที่ 22 มิถุนายน

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับ เงินเบี้ยความพิการ)

 •  ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้.

 ที่มา: กรมบัญชีกลาง