“เฉลิมชัย” ดูแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี ผู้ชนะรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 65

19 พฤษภาคม 2565

ลุยภารกิจต่อเนื่อง “เฉลิมชัย” บุกแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี ผู้ชนะรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมมอบต้นกระท่อม ต้นมัลเบอร์รี่ ให้กับตัวแทนเกษตรกร

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยระหว่าง ติดตามผลการดำเนินงานแปลงใหญ่มังคุด และพบปะเกษตรกร โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี หมู่ที่ 2 บ้านตีนเป็ด ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 

พบสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่

โดยแปลงใหญ่แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นในปี 2563 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง มีสมาชิกรวม 85 ราย พื้นที่ให้ผลผลิตมังคุดรวม 380 ไร่ ซึ่งแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภีนี้ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

 

 ดร.เฉลิมชัย   กล่าวว่า การดำเนินงานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง เข้าไปดำเนินถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยด้านความรู้ มุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สนับสนุนแปลงเรียนรู้ 6 แปลง เป็นแปลงเรียนรู้ด้านระบบน้ำ

 

“เฉลิมชัย” ดูแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี ผู้ชนะรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 65

การจัดการต้น และการใช้ปุ๋ย ซึ่งปีงบประมาณ 2564 ได้ถ่ายทอดความรู้ โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาสวน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสนับสนุนแปลงเรียนรู้ระบบน้ำ 1 แปลง และในปีงบประมาณ 2565 ถ่ายทอดความรู้ โดยมุ่งเน้นการตลาดและการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ตะกร้าใส่ผลไม้ และอุปกรณ์ตรวจวัดดิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตต่อไปในอนาคต

สำหรับแผนพัฒนาแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภีในอนาคต ได้มีการวางแผนด้านการผลิตเพื่อสานต่อกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมังคุด ตลอดจนสรุปผล และถอดบทเรียนที่ได้รับนำมาปรับปรุง วางแผนรับมือในปีถัดไป ส่วนด้านการตลาด มีแผนที่จะรวมตัวผลผลิตเพื่อขายในตลาดออนไลน์ และเปิดจุดรับซื้อของกลุ่มที่จะเป็นศูนย์กลางในการส่งไปยังพ่อค้า

“เฉลิมชัย” ดูแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี ผู้ชนะรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 65

หรือตลาดค้าส่งโดยตรง อีกทั้งยังจะพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการเพิ่มมูลค่า ใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป และการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตมังคุดได้ตลอดทั้งปี

 

"โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่พร้อมจะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน ตามนโยบายตลาดนำการผลิต มุ่งผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

“เฉลิมชัย” ดูแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี ผู้ชนะรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 65

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เยี่ยมชมกิจกรรมการรวบรวม คัดแยกผลมังคุดทิพย์พังงา และกระจายผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดด้วย