“เฉลิมชัย”สั่งลุยอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวเมืองระยอง รับประโยชน์หมื่นไร่

14 พ.ค. 2565 | 08:30 น.

“เฉลิมชัย” สั่งลุยอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวระยอง ระบุเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตรกว่า 1 หมื่นไร่ พร้อมสั่งกรมชลเร่งอีก 2 โครงการ รับประโยชน์เพิ่มอีก 3 หมื่นไร่

 

รายงานข่าว (14 พ.ค.65) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยอง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดระยองมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการวางแผนศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อนำรายงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ และจัดเตรียมแผนงานการก่อสร้างต่อไป

 

 

“เฉลิมชัย”สั่งลุยอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวเมืองระยอง รับประโยชน์หมื่นไร่

 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว จังหวัดระยอง หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับชาวอำเภอแกลง จังหวัดระยอง สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 16.82 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 10,700 ไร่ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

“เฉลิมชัย”สั่งลุยอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวเมืองระยอง รับประโยชน์หมื่นไร่

 

ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งปรับแผนศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พร้อมสำรวจและออกแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้ และให้เริ่มดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน บางส่วนในปี 2566 รวมทั้งให้ขอตั้งงบประมาณและเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2567-2569 (ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี)

 

“เฉลิมชัย”สั่งลุยอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียวเมืองระยอง รับประโยชน์หมื่นไร่

 

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2566 อีก 2 โครงการ คือ โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-ฝายบ้านค่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง ความจุ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า 30,000 ไร่ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดระยองอย่างยั่งยืนต่อไป