รายได้ต่อหัวคนไทย ปี 2565 เพิ่มขึ้นไหม หนึ่งคนเฉลี่ยแล้วมีกี่บาท

18 พ.ค. 2565 | 23:14 น.

เปิดข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ประมาณการรายได้ต่อหัวคนไทยล่าสุด ปี 2565 เช็ครายละเอียดคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นไหม หนึ่งคนเฉลี่ยกี่บาท พร้อมดูข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมาเป็นยังไง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 พบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับที่นอกเหนือไปจากการประเมินเศรษฐกิจไทยทั้งปี GDP จะขยายตัว 2.5 - 3.5% แล้ว ยังมีการแจ้งตัวเลขประมาณการรายได้ต่อหัวคนไทย ล่าสุดด้วย

 

จากข้อมูลของสศช. รายงานตัวเลขรายได้ต่อหัวคนไทย ในปี 2565 พบว่า

 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 248,468 บาทต่อคนต่อปี หรือ 7,351 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี

 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบข้อมูลดังนี้

 • ปี 2560 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 225,095 บาทต่อคนต่อปี
 • ปี 2561 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 236,815 บาทต่อคนต่อปี
 • ปี 2562 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 243,705 บาทต่อคนต่อปี
 • ปี 2563 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 224,962 บาทต่อคนต่อปี
 • ปี 2564 รายได้ต่อหัวคนไทย อยู่ที่ 232,160 บาทต่อคนต่อปี 

อย่างไรก็ตาม สศช. ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีข้อมูลสำคัญ ดังนี้

 • GDP ขยายตัวในช่วง 2.5 - 3.5% 
 • มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 7.3% 
 • การอุปโภคบริโภค ขยายตัว 3.9% 
 • การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว 3.5%
 • การลงทุนภาครัฐ ขยายตัว 3.4% 
 • อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ในช่วง 4.2 - 5.2% 
 • ดุลบัญชีเดินสะพัด ขาดดุล 1.5% ของ GDP

 

สศช. ประเมินเศรษฐกิจไทย ในปี 2565

สำหรับรายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2565 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 

 

1.การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค 

 

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว 3.9% ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว 0.3% ในปี 2564 ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคครัวเรือนเข้าสู่ภาวะปกติหลังความรุนแรงในการแพร่ระบาดของโรคลดลง แต่เป็นการปรับลดจาก 4.5% ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของครัวเรือน 

 

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะลดลง 0.2% เทียบกับการขยายตัว 3.2% ในปี 2564 และเท่ากับการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการคงสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายงบประจำภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ 98% ของวงเงินงบประมาณ รวมทั้งการเบิกจ่ายภายใต้ของแผนงานและโครงการที่ได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท

 

2.การลงทุนรวม 

 

การลงทุนรวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.5% เทียบกับ 3.4% ในปี 2564 และเป็นการปรับลดจากการขยายตัว 4% ในประมาณการครั้งก่อน โดยการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว 3.5% เร่งขึ้นจาก 3.3% ในปี 2564 และปรับลดจาก 3.8% ในการประมาณการครั้งก่อน 

 

ส่วนการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัว 3.4% เทียบกับ 3.8% ในปี 2564 และปรับลดลงจาก 4.6% ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานการเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

 

3.มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

 

มูลค่าการส่งออกสินค้า คาดว่าจะขยายตัว 7.3% เทียบกับ 18.8% ในปี 2564 และปรับเพิ่มจาก 4.9% ในการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาส่งออกให้สอดคล้องกับสมมติฐานราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

 

ขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้า คาดว่าจะขยายตัว 3.5% ปรับลดลงจาก 3.9% ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 

 

ส่วนการส่งออกบริการมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าการประมาณการครั้งที่ผ่านมาตามการปรับเพิ่มสมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อรวมกับการส่งออกสินค้าทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะขยายตัว 8.3% เทียบกับการขยายตัว 8.9% ในการประมาณการครั้งก่อน และ 10.4% ในปี 2564