“เฉลิมชัย ”เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการเกษตรกับซาอุดิอาระเบีย

15 พ.ค. 2565 | 01:36 น.

“อลงกรณ์” เดินทางเยือน ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค. หลัง “เฉลิมชัย”เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการเกษตรกับซาอุดิอาระเบียเกษตร ร่วมคณะรัฐบาล-ภาคเอกชน เน้นตอบโจทย์วิสัยทัศน์ 2030 มุ่งความมั่นคงด้านอาหาร การค้าสินค้าเกษตรและการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร

อลงกรณ์ พลบุตร เดินทางเยือน "ซาอุดิอาระเบีย"

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นถึงโอกาสร่วมกันของประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบียในการขยายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการเกษตรจึงได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนของกระทรวงเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคมนี้ร่วมกับคณะของรัฐบาลและภาคเอกชนโดยการนำของนายดอน ปรมัติถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

“เฉลิมชัย ”เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านการเกษตรกับซาอุดิอาระเบีย

 

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ.จะเน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตร การชลประทาน การปศุสัตว์และการประมง ฮาลาล อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร(Food Security)โดยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติของไืทยและวิสัยทัศน์ ซาอุดีอาระเบีย2030 (Saudi 2030)เพื่อยกระดับมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียสู่มิติแห่งโอกาสของการค้าการลงทุนทางด้านเกษตรและอาหารของกันและกัน