เสร็จแล้ว ทล.ขยายถนน 4 เลน สาย อ.อรัญประเทศ – อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

05 พ.ค. 2565 | 07:25 น.

ทล.เดินหน้าขยายถนน 4 เลน สาย อ.อรัญประเทศ – อ.โคกสูง จ.สระแก้ว วงเงิน 900 ล้านบาท แล้วเสร็จ พร้อมวิ่งฉิวยาว 20 กม. รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แก้รถติด

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า  สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 348  สาย อ.อรัญประเทศ – อ.โคกสูง ระหว่าง กม.2+700 – กม.22+664 ระยะทาง  20 กิโลเมตร งบประมาณ 900,525,944  บาท แล้วเสร็จ ในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะช่วยรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 

 


สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.อรัญประเทศ – อ.โคกสูง เดิมทางสายนี้เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงได้ทำการขยาย ช่องจราจร โดยเริ่มก่อสร้างระหว่าง กม.2+700 – กม.22+664 ระยะทาง  19.96 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ บนทางหลวง ก่อสร้างศาลาทางหลวงและสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ทั้งนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ – นางรอง หรือ ถนนธนวิถี เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคอีสานตอนใต้ มีจุดเริ่มต้นบริเวณตัวอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านอำเภอโคกสูง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 141 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) และแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพื่อเป็นโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นโครงการสำคัญตามมติ กรอ.ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจราจร เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้สัญจรในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
เสร็จแล้ว ทล.ขยายถนน 4 เลน สาย อ.อรัญประเทศ – อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

 

 

อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของชาวสระแก้ว อรัญประเทศ และโคกสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางทำให้โครงข่ายทางหลวงของประเทศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน  ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเทศกาล พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น 
 

เสร็จแล้ว ทล.ขยายถนน 4 เลน สาย อ.อรัญประเทศ – อ.โคกสูง จ.สระแก้ว