svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดแหล่งกำเนิดฝุ่น คพ.- วช. จับมือสถาบันศึกษา นำผลวิจัยหนุนกำหนดนโยบาย

20 เมษายน 2565

เปิดแหล่งกำเนิด ฝุ่น PM2.5 คพ.- วช. จับมือสถาบันการศึกษา นำผลวิจัยฝุ่นสนับสนุนการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาโครงการแหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเคยประสบกับสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศ

เปิดแหล่งกำเนิดฝุ่น คพ.- วช. จับมือสถาบันศึกษา นำผลวิจัยหนุนกำหนดนโยบาย

 

โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา จะช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ

เปิดแหล่งกำเนิดฝุ่น คพ.- วช. จับมือสถาบันศึกษา นำผลวิจัยหนุนกำหนดนโยบาย

 

ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศอย่างมีประสิทธิภาพคือ การควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ แต่ข้อมูลแหล่งกำเนิดดังกล่าว

 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอยู่น้อยมากส่งผลให้การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะกับแหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพยังคงเป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานภาครัฐ

เปิดแหล่งกำเนิดฝุ่น คพ.- วช. จับมือสถาบันศึกษา นำผลวิจัยหนุนกำหนดนโยบาย

นายอรรถพล เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งเป็นงานวิจัยกรอบความต้องการของ คพ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี รศ.ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ  การศึกษานี้มีการเก็บตัวอย่าง PM2.5 ในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)

 

 

ตลอดจนเก็บตัวอย่าง PM2.5 จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม 11 ประเภท รวมทั้งเตาเผาศพ แล้วนำตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี เช่น Organic Carbon, Elemental Carbon ไอออนที่ละลายน้ำ และธาตุอื่นๆ สำหรับการทำ Source Profiles เพื่อหาสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM2.5

 

"ผลการศึกษาพบว่าแหล่งกำเนิดหลักมาจากแหล่งกำเนิดทุตยภูมิ การเผาในที่โล่ง การจราจร ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในพื้นที่และสภาพอุตุนิยมวิทยา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย

เปิดแหล่งกำเนิดฝุ่น คพ.- วช. จับมือสถาบันศึกษา นำผลวิจัยหนุนกำหนดนโยบาย

เพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ คพ.จะจัดประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับ วช. เรื่องแหล่งที่มาของ PM2.5 เพื่อบูรณาการผลการศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป" นายอรรถพล กล่าว

เปิดแหล่งกำเนิดฝุ่น คพ.- วช. จับมือสถาบันศึกษา นำผลวิจัยหนุนกำหนดนโยบาย