svasdssvasds

96 รง.รับ “ธงขาวดาวเขียว” มีธรรมาภิบาล กนอ.ย้ำอุตฯอยู่คู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 เม.ย. 2565 เวลา 2:34 น.

กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 64 เผย 96 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม รับธงขาวดาวเขียว ขณะที่ 24 โรงงาน รักษามาตรฐานในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี รับธงขาวดาวทอง ตอกย้ำความเชื่อมั่นและการยอมรับอุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มอบธงธรรมา ภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564 ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม มี 96 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม รับธงขาวดาวเขียว ขณะที่ 24 โรงงาน รับธงขาวดาวทอง หลังรักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี

 

96 รง.รับ “ธงขาวดาวเขียว” มีธรรมาภิบาล กนอ.ย้ำอุตฯอยู่คู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยว่า พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมของนิคมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กนอ. ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน

 

โครงการดังกล่าว กนอ.ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขยายการดำเนินโครงการไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดย กนอ. จัดโครงการธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 - 2564 มีโรงงานที่เข้าร่วมการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 2,461 โรงงาน

 

96 รง.รับ “ธงขาวดาวเขียว” มีธรรมาภิบาล กนอ.ย้ำอุตฯอยู่คู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

 

สำหรับปี 2564 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีผลการประเมินการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม และรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) จำนวน 96 โรงงาน

 

96 รง.รับ “ธงขาวดาวเขียว” มีธรรมาภิบาล กนอ.ย้ำอุตฯอยู่คู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

 

ขณะที่โรงงานที่รักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี จะได้รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวทอง (Gold Star Award) มีจำนวน 24 โรงงาน สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชน และยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้โรงงานที่ได้รับมอบธงขาวดาวเขียว 96 โรงงาน ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 5 โรงงาน, นิคมฯสมุทรสาคร 6 โรงงาน, นิคมฯภาคเหนือ 4 โรงงาน, นิคมฯภาคใต้  6 โรงงาน, นิคมฯบางชัน 4 โรงงาน, นิคมฯพิจิตร 1 โรงงาน, นิคมฯหนองแค  2 โรงงาน, นิคมฯอัญธานี 1 โรงงาน, นิคมฯบ้านหว้า 3 โรงงาน, นิคมฯบางปะอิน  3 โรงงาน, นิคมฯนครหลวง  2 โรงงาน, นิคมฯสินสาคร 2 โรงงาน, นิคมฯราชบุรี  2 โรงงาน                    

 

96 รง.รับ “ธงขาวดาวเขียว” มีธรรมาภิบาล กนอ.ย้ำอุตฯอยู่คู่ชุมชน-สิ่งแวดล้อม

 

นิคมฯบางปู 19 โรงงาน,นิคมฯแหลมฉบัง 6 โรงงาน, นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี 4 โรงงาน, นิคมฯบางพลี 2 โรงงาน, นิคมฯเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 2 โรงงาน, นิคมฯเวลโกรว์ 11 โรงงาน, นิคมฯทีเอฟดี 2 โรงงาน, นิคมฯดับบลิว เอช เอ ชลบุรี 1 จำนวน 2 โรงงาน, นิคมฯ ดับบลิว เอช เอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จำนวน 1 โรงงาน, นิคมฯปิ่นทอง 2 โรงงาน, นิคมฯปิ่นทอง (แหลมฉบัง)  2 โรงงาน, นิคมฯปิ่นทอง 3 จำนวน 1 โรงงาน และนิคมฯปิ่นทอง 5 จำนวน 1 โรงงาน

 

ส่วน 24 โรงงานที่ได้รับมอบธงขาวดาวทอง จากรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ได้แก่ นิคมฯลาดกระบัง 1 โรงงาน, นิคมฯภาคใต้ 6 โรงงาน, นิคมฯนครหลวง 1 โรงงาน, นิคมฯบางปู 15 โรงงาน และนิคมฯเวลโกรว์  1 โรงงาน

 

“กนอ. มุ่งมั่นยกระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นถึงเจตนาของผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายวีริศ กล่าว

 

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3774 วันที่ 14 -16 เมษายน 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด