ราชกิจจาฯ ประกาศ "มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” เริ่ม 1 เม.ย.65

31 มี.ค. 2565 | 05:42 น.

เช็คราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง ศบค.ฉบับที่ 24 “แนวปฏิบัติมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งศบค. ฉบับที่ 24 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ “มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” มีความยาวทั้งหมด 23 หน้า A4

 

ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์ศบค. โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

โดยเนื้อหาบางส่วนของคำสั่งระบุอยู่ใน “คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 24)” ว่า

โดยที่ ศบค. ได้ออกคําสั่งเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันโรคให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายและ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ

 

แต่ผู้เข้ารับการรักษาที่เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงทั้งระดับวิกฤต และระดับป่วยหนักยังอยู่ในขีดความสามารถที่ฝ่ายสาธารณสุขสามารถบริหารสถานการณ์ได้ 

 

จึงเห็นควร ปรับมาตรการป้องกันโรคให้มีความเหมาะสม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ข้อ 3 ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว

 

ในกลุ่มจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)

 

หากผลการตรวจเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ในครั้งแรกยืนยันว่าผู้เดินทาง ไม่มีโรคโควิด - 19 สามารถเดินทางในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวได้ 

 

โดยสามารถเปลี่ยนโรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกําหนดได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักหรือสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่ทางราชการกําหนด ที่อยู่ในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น

 

ข้อ 4 ให้ปรับมาตรการป้องกันโรคสําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภท ตามแนบท้ายคําสั่งนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  

ราชกิจจาฯ ประกาศ \"มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” เริ่ม 1 เม.ย.65 ราชกิจจาฯ ประกาศ \"มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” เริ่ม 1 เม.ย.65 ราชกิจจาฯ ประกาศ \"มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” เริ่ม 1 เม.ย.65 ราชกิจจาฯ ประกาศ \"มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด” เริ่ม 1 เม.ย.65

 

อ่านรายละเอียด มาตรการทั้งหมด 23 หน้าที่นี่ >>>“คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 24)”