svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“วราวุธ” กำชับเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน PM2.5 ทั้งในประเทศ-ข้ามแดน

10 มีนาคม 2565

“วราวุธ ศิลปอาชา ” กำชับเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ทั้งในประเทศ-ข้ามแดน ประสานจังหวัดบูรณาการการ กำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเกิดจุดความร้อน PM2.5 -หมอกควันข้ามแดน

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังไฟป่า-หมอกควัน ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565

 

โดยให้กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธ์พืช และกรมป่าไม้ ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ประสานจังหวัดในการบูรณาการการดำเนินงาน และประสานให้จังหวัดมีการกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเกิดจุดความร้อน PM2.5 และหมอกควันข้ามแดน

“วราวุธ” กำชับเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน  PM2.5 ทั้งในประเทศ-ข้ามแดน

นายอรรถพล  กล่าวว่า สถานการณ์จุดความร้อน(Hotspot) พื้นที่ภาคเหนือ ปี 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 มีนาคม 2565 เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3,717 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5,316 จุด พื้นที่เกษตรและที่อื่นๆ 3,763 จุด รวมทั้งสิ้น 12,796 จุด หากเปรียบเทียบสถานการณ์จุด Hotspot สะสมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปี 2563 ถึงปี 2565 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 8 มีนาคมของปี) ในปี 2563 เกิดขึ้น 25,770 จุด

 

ปี 2564 เกิดขึ้น 17,289 จุด และปี 2565 เกิดขึ้น 3,717 จุด ในส่วนของผลการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเก็บลดเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565) กรมป่าไม้ ดำเนินการพื้นที่ชิงเก็บได้จำนวน 11,261.50 ไร่ จัดเก็บเชื้อเพลิงได้จำนวนปริมาณ 708.24 ตัน ในส่วนของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธ์พืช กำลังรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างเข้มข้น ทั้งการเฝ้าระวัง การจัดทำแนวกันไฟ การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าดับไฟ การดูแลสุขภาพประชาชน เป็นต้น     

“วราวุธ” กำชับเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน  PM2.5 ทั้งในประเทศ-ข้ามแดน                                                                                                                                                                       

สำหรับการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน ปี 2565 นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เริ่มเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออก และจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอนาคต

 

กรมควบคุมมลพิษได้ประสานและรายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยไปยังสำนักเลขาธิการเซียน ในการขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดปัญหาการเผาในที่โล่งตามแบบฟอร์มของอาเซียน โดยมีการรายงานและแจ้งปัญหาหมอกควันข้ามแดน รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง

 

ล่าสุดสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประสานแจ้งเวียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านทราบแล้วในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยประชาชนสามารถติดตามการรายงานคุณภาพอากาศ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ แอปพลิเคชัน Air4Thai นายอรรถพล กล่าว

“วราวุธ” กำชับเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน  PM2.5 ทั้งในประเทศ-ข้ามแดน