ส.อ.ท. ผนึก ม.หัวเฉียวฯ-บจก.พัฒนาอสังหาฯ ปั้นบุคลากรป้อนตลาดแรงงาน

08 มี.ค. 2565 | 09:50 น.

ส.อ.ท. ผนึก ม.หัวเฉียวฯ-บจก.พัฒนาอสังหาฯ ปั้นบุคลากรป้อนตลาดแรงงาน ขยายโอกาสขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีแรงงานที่มีศักยภาพสูง ตรงตามความต้องการ

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทย - จีน จำกัด เพื่อประสานความร่วมมือด้านการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ให้มีแรงงานที่มีศักยภาพสูง ตรงตามความต้องการ 

 

ทั้งนี้ ส.อ.ท. เป็นองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

 

ซึ่งมีสมาชิกกว่า 14,000 ราย สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความรู้ความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และหลักการดำเนินธุรกิจของจีน เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

และยังเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความไม่สะดวกในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจีนโดยตรง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้เป็นจำนวนมาก และมองว่าการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการจีนในไทย 

 

แต่อาจขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำการขยายตลาดไปยังประเทศจีนด้วย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ ส.อ.ท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

ส.อ.ท. ผนึก ม.หัวเฉียวฯ-บจก.พัฒนาอสังหาฯ ปั้นบุคลากรป้อนตลาดแรงงาน

 

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งดังกล่าวนี้มีที่มาจากการเยี่ยมชม บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาอุตสหากรรมระยองไทย-จีน จำกัด

 

และได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ และความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจีน 

ดังนั้นสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ภายใต้การดำเนินงานของ ส.อ.ท. เพื่อเป็นช่องทางในการจับคู่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

 

รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า  ล่าสุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ Cross Border E-Commerce (China: Connect) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry Transformation โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนำสินค้าเข้าไปในตลาดผู้บริโภคชาวจีน 

 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สมัครผ่านแพลตฟอร์ม 318 คน และมีผู้สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจำนวน 120 คน 

 

Mr. Zhao Bin (นายจ้าวปิง) ประธาน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทย - จีน จำกัด กล่าวว่า ทุกฝ่ายเห็นพ้องในความร่วมมือครั้งดังกล่าวนี้ เพื่อขยายโอกาสในการทำงานแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และยังตอบโจทย์กับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจีนในไทย