ทะเบียนบ้าน digital id ติดตั้งลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นอะไรบนมือถือดูที่นี่

17 ก.พ. 2565 | 04:30 น.

ทะเบียนบ้าน digital id ติดตั้งและลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่นอะไร หลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานการ "ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565

จากกรณีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานการ "ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565   โดยให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

สาระสำคัญของประกาศดังกล่าวได้ระบุในข้อปฏิบัติงานการ "ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565 ให้สำนักงานทะเบียนกลาง จัดให้มีการบริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง

 

 

ในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ได้กำหนดว่า ในระยะแรกจะเปิดให้บริการ "ทะเบียนบ้าน" บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

แล้วแอปพลิเคชั่นอะไร? ที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปิดให้ดาวน์โหลด คือแอปพลิคชั่น D.DOPA

 

  • ผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D.DOPA   หรือ คลิก  ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android
  • ลงทะเบียนที่สำนักงานเบียนอำเภอ หรือ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
  • ยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น

 

ทะเบียนบ้านดิจิทัล

 

ทะเบียนบ้าน digital id

 

ทะเบียนบ้านดิจิทัล

 

ขณะที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางกรมการปกครอง (สำนักทะเบียนกลาง) ได้ชี้แจงว่า กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเจตนารมณ์ในการนำเทคโนโลยีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กฎกระทรวงดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 

ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลจะต้องขอลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล DOPA -Digitial ID ที่เป็นระบบการปฏิบัติงานการให้บริการทะเบียนราษฎร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA (ได้ทั้ง ระบบ IOS และ Android) และนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นศูนย์บริการร่วมอำเภอ..ยิ้ม) กำหนดรหัสลับประจำตัว และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลตนเอง อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)) ด้วยระบบ Digital ID ของกรมการปกครอง (Application D.DOPA) ได้ ซึ่งมิได้มีลักษณะเป็น “ทะเบียนบ้านดิจิทัล” แต่อย่างใด


ทั้งนี้ กรมการปกครอง (สำนักทะเบียนกลาง) จะจัดให้มีการบริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล ได้แก่ การแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน และการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง การมอบหมายหรือมอบอำนาจให้แจ้งหรือยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร การคัดหรือคัดและรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด เฉพาะกรณีรายการที่ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถรับบริการผ่านระบบดิจิทัล ต่อไป.

 

ที่มา: ศูนย์ต้านข่าวปลอม