พาณิชย์ - DITP ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ BCGหลังตลาดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

07 ก.พ. 2565 | 08:25 น.

พาณิชย์ - DITP ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG  นำทัพผู้ประกอบการจากโครงการส่งเสริมผลงานการออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช้ โชว์ศักยภาพในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2565

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มองเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกมากำหนดทิศทางการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ และด้วยสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนไปจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและใส่ใจตนเองมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้วยสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด

พาณิชย์ - DITP ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ BCGหลังตลาดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

 

โดย DITP ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DEsign from Waste of Agriculture and Industry 2021) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DEWA & DEWI 2021 โครงการนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 จากการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ โดยนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่าและอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นผลงานออกแบบที่มีความโดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้งานได้จริงกว่า 170 ชิ้นงาน

พาณิชย์ - DITP ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ BCGหลังตลาดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรมมาหมุนเวียนใหม่ เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เพื่อการส่งออกไปยังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายประเทศ ทำให้เกิดเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตหรือเศษวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model)

พาณิชย์ - DITP ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ BCGหลังตลาดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

ที่ต้องการสร้างวงจรการผลิตแบบแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ใหม่ จึงเกิดเป็นโครงการ DEWA & DEWI 2021 ภายใต้แนวคิด "A Perspective into limitless future : เศษวัสดุเหลือใช้ศักยภาพใหม่ ไม่รู้จบ" ได้ออกมาเป็นผลงานจาก 15 แบรนด์ที่มีความน่าสนใจทั้งในเชิงวัสดุ แนวคิด เรื่องราว และการออกแบบ แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้เศษเหลือใช้ทางการเกษตร (DEWA) 7 ราย และกลุ่มสินค้าที่ใช้เศษจากภาคอุตสาหกรรม (DEWI) อีก 8 ราย มีเป้าหมายสำคัญในการสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

พาณิชย์ - DITP ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ BCGหลังตลาดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจและผลิตสินค้า เน้นการต่อยอดให้เป็นสินค้าที่สอดคล้องกับธุรกิจเดิม และมีแนวทางที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ และเพื่อขยายผลความสำเร็จจากโครงการฯ ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งลดขยะและมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของกลุ่มผู้ประกอบการไทย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าที่ผลิตจากเศษเหลือใช้รวมถึงภาพลักษณ์ทางการค้าของประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงพิจารณานำผลงานจากโครงการ DEWA & DEWI 2021 ไปจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 (BKKDW2022)

พาณิชย์ - DITP ตอบรับโมเดลเศรษฐกิจ BCGหลังตลาดให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากเทศกาลดังกล่าวเป็นเวทีศักยภาพที่ผู้ประกอบการจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ซื้อ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายอื่นๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการทั้ง 15 ราย และเพื่อขยายโอกาสทางการค้าในเชิงพาณิชย์ต่อไป พบกับ DEWA & DEVI 2021 EXHIBITION ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (BKKDW 2022) ระหว่างวันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่จัดนิทรรศการ TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง ชั้น 4 ห้องฟังก์ชั่น ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น.