"ปตท." คว้า 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2564

31 ม.ค. 2565 | 14:44 น.

ปตท. กวาด 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2564 เดินหน้าพาประเทศก้าวผ่านวิกฤติด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาธิบาล เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับรางวัล 7 รางวัล ประกอบด้วย

 

 

 

  • รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในทุกด้าน เป็นแรงขับเคลื่อนมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 

 

 

 

  • รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) มอบให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

  • รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น มอบให้องค์กรที่บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ปตท. มีการบริหารจัดการความยั่งยืนตามทิศทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. (PTT by PTT) ได้แก่ Partnership & Platform, Technology for All และ Transparency & Sustainability ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน 

 

 

 

  • รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล       

 

 

 

  • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จาก โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและการจัดการป่าไม้ การฟื้นฟูป่าหลากหลายรูปแบบอย่างครบวงจร สามารถสนับสนุนความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประเทศ พร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบให้หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป 
  • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ จากโครงการนวัตกรรมเครื่องต้นแบบบำบัด PM 2.5 และเชื้อโรคในอากาศ เพื่อบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และบำบัด เชื้อโรคจากโรคอุบัติใหม่ที่มีการแพร่กระจายอยู่ในอากาศ มุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น 

 

 

 

  • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม จาก “โครงการ PTT EV Charger and Charging Platform” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองพันธกิจของประเทศในการใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งเป็นธุรกิจ New S-Curve ของ ปตท. โดยพัฒนา EV Charger ให้ใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกคัน มีระบบการสื่อสารเชื่อมต่อและยืดหยุ่นต่อการใช้งานกับ Charging Platform ต่าง ๆ รวมทั้งมีต้นทุนไม่สูง สามารถผลักดันสู่เชิงพาณิชย์  

 

 

 

ปตท. คว้า 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2564

 

 

 

"การมอบรางวัลดังกล่าว เป็นงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564"

 

 

 

นายอรรถพล กล่าวต่อไปอีกว่า ในปี 2564 ปตท. ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต หรือ Powering Life with Future Energy and Beyond เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

 

 

 

โดยยังคงรักษาพันธกิจที่จะดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ซึ่งการดำเนินงานที่มุ่งมั่นของ ปตท. เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส่งผลให้ ปตท. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันมีเกียรติและทรงคุณค่าแห่งปี ซึ่งมอบให้แก่องค์กรของรัฐที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน