ครม.ไฟเขียวกฎหมายยกเว้นค่าปรับเครื่องหมายการค้า-สิทธิบัตรเกินกำหนด

24 ม.ค. 2565 | 09:40 น.

ข่าวดี ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ไม่เก็บค่าปรับ ต่ออายุเครื่องหมายการค้า-จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรเกินกำหนด ช่วยลดภาระเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือสิทธิบัตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

24 มกราคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือสิทธิบัตรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19

ร่างกฎกระทรวงฉบับแรก คือ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่าปรับ) ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายจะต้องชำระเพิ่มในกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุการจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ส่วนฉบับที่ 2 คือ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่าปรับ) ร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งเรียกเก็บจากผู้ถือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่าปรับ) ตามร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับนี้ ไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาการยื่นคำขอและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ยังคงต้องยื่นคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ตามเดิม