svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คมาตรการส่งเสริมการขาย-เช่าที่ในนิคมฯจาก กนอ. มีที่ไหน เงื่อนไขอย่างไร

20 มกราคม 2565

เช็คมาตรการส่งเสริมการขายและเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจาก กนอ. มีที่ไหน เงื่อนไขอย่างไร อ่านครบจบที่นี่ หวังช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 มีมติให้กำหนดมาตรการส่งเสริมการขายและการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน

 

 

รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ให้เข้ามาเช่าและซื้อที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุน 

 

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย 

 

 

 • นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา 
 • นิคมอุตสาหกรรมสงขลา(ระยะที่1) จ.สงขลา 
 • นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว 
 • นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.2565

สำหรับรายละเอียดการส่งเสริมการขาย และการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

 

 

 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา 

 

 

 • ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 
 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
 • ผู้ที่จะซื้อจะขายรายใหม่ได้ส่วนลด 15% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน 
 • ผู้ที่จะซื้อจะขายรายเดิมได้ส่วนลด 20% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน

 

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) จ.สงขลา

 

 

 • ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ได้ส่วนลดค่าเช่าที่ดิน 25% ในปีที่ 4 ของค่าเช่าที่ดินในปีนั้น และได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นระยะเวลา   3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 

ยวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.

 

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว 

 

 

 

 • ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 
 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการเช่าโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

 

 

 

 • ทั้งผู้เช่ารายใหม่และรายเดิมจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าโรงงานมาตรฐานใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษา  สิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร 

 

 

 

 • ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
 • ผู้เช่ารายเดิมได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 2 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน

 

 

มาตรการส่งเสริมการขายและการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

 

 

 

“การดำเนินการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ลดภาระ/ต้นทุนการลงทุนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าบริการ ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่ กนอ.ยังคงมุ่งมั่นพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ เชื่อว่าการออกแพ็กเกจในครั้งนี้จะสามารถจูงใจนักลงทุนให้หันมาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าการลงทุนในปีนี้จะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นอย่างแน่นอน”