นิคมฯบางชัน มอบทุนเยาวชน ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา-เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว

16 ม.ค. 2565 | 04:51 น.

นิคมฯบางชัน มอบทุนเด็กและเยาวชนรอบ ๆ นิคมสนับสนุนการศึกษาเพิ่มกำลังสำคัญของชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นการดำเนินการเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ว่าที่ร้อยตรีเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ไซต์งานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยการส่งเสริม พัฒนาด้านต่าง ๆ และได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมด้านการศึกษา เพื่อสร้างเสริมทักษะ ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนั้น

 

นิคมฯบางชัน มอบทุนเยาวชน ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา-เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

จากที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันมีชุมชนตั้งอยู่โดยรอบ จำนวน 5 แห่ง มีโรงเรียนและศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน รวมจำนวน 6 แห่ง ซึ่งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และส่งบุตรหลานเข้ามารับการดูแล/ศึกษาเล่าเรียนที่สถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง สำนักงานนิคมนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  ในการสนับสนุนการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับเด็กเยาวชนในชุมชน ในสถานศึกษารอบนิคมมีขวัญกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน  พร้อมทั้งการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน อันจะทำให้ชุมชน สถานศึกษา มีความเข้าใจในกิจการนิคมอุตสาหกรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

 

นิคมฯบางชัน มอบทุนเยาวชน ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา-เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกันยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

นิคมฯบางชัน มอบทุนเยาวชน ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา-เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

ในการมอบทุนการศึกษาในปี 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้ทำการมอบทุนให้กับโรงเรียนสุเหร่าบางชัน และโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ จำนวนทุนละ 5,000 บาท และในแต่ละปีจะมีการจัดสรรทุน เพื่อมอบให้เด็กเยาวชนอย่างต่อเนื่อง