ซูเปอร์โพลระบุ ปชช.โวย “หมูแพง”ซ้ำเติมค่าครองชีพ จี้เร่งกระจายหมูราคาถูก

08 มกราคม 2565

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม “ปัญหาหมู ราคาแพง” ระบุต้นเหตุ 3 อันดับแรก เกิดวิกฤติต่อผู้เลี้ยง ต้นทุนสูง และเกิดโรคระบาดทั่วโลก โวยซ้ำเติมค่าครองชีพพุ่ง จี้รัฐเร่งกระจายเนื้อหมูราคาถูกทั่วประเทศ

 

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ปัญหาหมูราคาแพง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,106 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบต้นเหตุปัญหาหมูราคาแพงในความคิดเห็นของประชาชน 3 อันดับแรกได้แก่ เกิดวิกฤติขึ้นต่อผู้เลี้ยงหมู ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ร้อยละ 48.4  ราคาต้นทุนการเลี้ยงหมูสูง ร้อยละ 45.7 เกิดโรคระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ร้อยละ 41.9  

 

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ หน่วยงานรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ดูแลป้องกันปัญหา ร้อยละ 36.4  การส่งออกหมูไปขายต่างประเทศ ทำให้หมูขาดตลาดในประเทศ ร้อยละ 34.8  ความต้องการกินเนื้อหมูของประชาชนมีมาก ร้อยละ 27.3  การควบรวมธุรกิจหมู ร้อยละ 27.1 และอื่น ๆ เช่น โรงชำแหละ พ่อค้าคนกลาง การขนส่ง บริษัทยักษ์ใหญ่ เป็นต้น ร้อยละ 0.8 ตามลำดับ

 

เมื่อถามถึงผลกระทบจากปัญหาหมูราคาแพงที่เกิดขึ้น พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 52.4 ระบุเป็นการซ้ำเติมปัญหาปากท้อง และค่าครองชีพของประชาชน  ร้อยละ 48.5 ระบุ เกษตรกร และประชาชนมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 40.8 ฟาร์มหมูทุกระดับ ได้รับผลกระทบเดือดร้อน  ร้อยละ 36.2 ระบุ ฝ่ายการเมืองหลบหน้า ไม่ออกมารับปัญหาทุกข์ยากของประชาชนและผู้เลี้ยงหมู  และร้อยละ 33.5 ระบุดับฝันธุรกิจครัวไทยสู่ครัวโลก ตามลำดับ

 

เมื่อถามถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหมูราคาแพง พบว่า ร้อยละ 44.9 ระบุ รัฐบาลดูแลกระจายเนื้อหมูราคาถูก ตามกำลังซื้อของประชาชนออกไปครอบคลุมทั่วถึง  ร้อยละ 43.4 ระบุ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ต้องออกมาแสดงความสามารถจริงจังแก้ปัญหาเนื้อหมูให้ ผู้เลี้ยง ผู้ขาย ผู้ซื้อทุกระดับ ครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ 39.3 ระบุ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐต้องเข้มงวด ตรึงราคาสินค้าจำเป็นทุกชนิด ช่วยประชาชนก่อน

 

ซูเปอร์โพลระบุ ปชช.โวย “หมูแพง”ซ้ำเติมค่าครองชีพ จี้เร่งกระจายหมูราคาถูก

 

นอกจากนี้ร้อยละ 38.4 ระบุ รัฐบาลออกมาตรการอื่น ๆ ช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และอื่น ๆ ร้อยละ 38.1 ระบุ รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่อน พักชำระหนี้ และหนี้นอกระบบ ลดเดือดร้อน ร้อยละ 35.0 ระบุ กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงสาธารณสุข ดูแลความปลอดภัยในเนื้อหมูให้ประชาชนกิน ร้อยละ 30.5 ระบุ ห้ามส่งออก เนื้อหมูไปขายต่างประเทศ ให้ประชาชนในประเทศได้ทานหมูดี ราคาถูก ร้อยละ 29.6 ระบุ รัฐมนตรีเกษตรฯ ต้องออกมาชี้แจง แสดงความสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกร และร้อยละ 28.8 ระบุ นายกรัฐมนตรี ออกมานั่งหัวโต๊ะ แก้ปัญหา หมูแพง ทั้งระบบ ตามลำดับ

 

ซูเปอร์โพลระบุ ปชช.โวย “หมูแพง”ซ้ำเติมค่าครองชีพ จี้เร่งกระจายหมูราคาถูก

 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องของประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะปัญหาเนื้อหมูราคาแพงที่ซ้ำเติมกระทบประชาชน ทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกและถือเป็นปัจจัยจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ประชาชนส่วนใหญ่รับประทานเนื้อหมูกันทุกวัน  จึงเป็นตัวอย่างสำคัญของข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ได้นำไปพิจารณาดำเนินการบริหารจัดมาตรการป้องกันและแก้ไขสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆที่จำเป็น เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเวลานี้ 

 

ที่สำคัญ ๆ คือ ปัญหานี้เกิดขึ้นกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งระบบในแง่อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน ทั้งผู้เลี้ยงรายใหญ่รายย่อย กระบวนการผลิต การกระจายหมู ผู้ขาย และประชาชนผู้บริโภค โดยเฉพาะกลไกรัฐ กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องเข้ามาควบคุม สนับสนุนและส่งเสริมดูแลสินค้าอุปโภคที่จำเป็นทั้งระบบอย่างใกล้ชิด   “หมูจึงไม่ใช่เรื่องหมู ๆ” หากมองข้ามการแก้ปัญหาภาพใหญ่

 

ซูเปอร์โพลระบุ ปชช.โวย “หมูแพง”ซ้ำเติมค่าครองชีพ จี้เร่งกระจายหมูราคาถูก

 

ซูเปอร์โพลระบุ ปชช.โวย “หมูแพง”ซ้ำเติมค่าครองชีพ จี้เร่งกระจายหมูราคาถูก