svasdssvasds

สปน.ร่อนจดหมายด่วน สั่งหน่วยงานรัฐ WFH-งดกิจกรรมรวมตัวหลังปีใหม่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 ธ.ค. 2564 เวลา 13:45 น. 550

ปลัดสปน. ร่อนหนังสือด่วนถึงผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน ย้ำมาตราการยกระดับรับมือโอมิคครอนหลังปีใหม่ อนมุติ Work from Home -งดประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ จำกัดวงแพร่ระบาด

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์โอมิครอน ที่ส่อเค้ารุนแรงหลังจากผ่านพ้นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งคาดว่าประชาชนจะมีการเดินทางข้ามจังหวัด ชุมนุมสังสรรค์ จนมาซึ่งการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ 

 

ทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือด่วนเรื่อง แนวทางปฎิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเน้นย้ำให้ข้าราชการในหน่วยงานรัฐ Work from Home ตามความเหมาะสมรวมทั้งยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมการประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางปฎิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและเทียบเท่า

 

 

โดยหนังสือด่วนดังกล่าวระบุว่า เนื่องด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกและในหลายพื้นที่ของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในความรับผิดชอบ พิจารณาดำเนินการปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 1- 14 มกราคม 2565 ดังนี้

1. พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน (Work from Home) ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตามความในข้อ 2 แห่งข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

2. พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ หากมีความจำเป็นให้จัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการยกเลิก ระงับ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดแล้วอาจเกิดผลเสียต่อทางราชการ ขอให้พิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ

แท็กที่เกี่ยวข้อง