svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษี 30000 ซื้อสินค้าอะไรได้-ไม่ได้ ครบจบที่นี่

24 ธันวาคม 2564

โครงการช้อปดีมีคืน 2565 ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล นำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30000 บาท ซื้อสินค้าอะไรได้-ไม่ได้บ้าง เช็ครายละเอียด

เกาะติดมาตรการเยียวยา "ช้อปดีมีคืน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 และกระตุ้นกำลังซื้อ การบริโภคในประเทศ ซึ่งเงื่อนไขของมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2565 โดยจะเป็นการให้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565

สำหรับค่าซื้อสินค้า รวมหนังสือ สินค้าโอท็อป (OTOP) และบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท มีผลต่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) มูลค่า 6,200 ล้านบาท คาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 42,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั่วไปเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มากขึ้น

"ช้อปดีมีคืน" เริ่มเดือนไหน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 - 15 ก.พ. 65 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปี 65 ได้)

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

 

เงื่อนไขช้อปดีมีคืน

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

 

การลงทะเบียน

 • ไม่ต้องลงทะเบียน มีเพียงใบกำกับภาษี

 

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้า OTOP

 

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต