svasdssvasds

ช้อปดีมีคืน เริ่มเดือนไหน เงื่อนไขอย่างไร ครม.เคาะเป็นของขวัญปีใหม่ 2565

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ธ.ค. 2564 เวลา 3:30 น. 3.1k

โครงการ "ช้อปดีมีคืน" กลับมาเเล้ว หลังจาก ครม.เคาะเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 เริ่มต้นใช้เดือนไหน เงื่อนไขอย่างไร เช็คเลย

เกาะติดมาตรการเยียวยา "ช้อปดีมีคืน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 และกระตุ้นกำลังซื้อ การบริโภคในประเทศ ซึ่งเงื่อนไขของมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2565

จะมอบสิทธิให้กับประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ(ที่เข้าร่วมเงื่อนไข)แล้วสามารถนำวงเงินค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้(ตามจำนวนที่จ่ายจริง)แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

หลังจากที่ก่อนหน้า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังต่ออายุโครงการคนละครึ่งในเฟส 3 ที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ 

นำคนละครึ่งเฟส 4 มาใช้ในปีหน้า รวมทั้งรื้อมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ซึ่งเคยเป็นที่นิยมของประชาชนกลับมาใช้อีกครั้ง 

"ช้อปดีมีคืน" เริ่มเดือนไหน

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 - 15 ก.พ. 65 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปี 65 ได้)

เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

 

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้า OTOP

 

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2565

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง