svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ช้อปดีมีคืน เริ่มเดือนไหน เงื่อนไขอย่างไร ครม.เคาะเป็นของขวัญปีใหม่ 2565

22 ธันวาคม 2564

โครงการ "ช้อปดีมีคืน" กลับมาเเล้ว หลังจาก ครม.เคาะเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 เริ่มต้นใช้เดือนไหน เงื่อนไขอย่างไร เช็คเลย

เกาะติดมาตรการเยียวยา "ช้อปดีมีคืน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 และกระตุ้นกำลังซื้อ การบริโภคในประเทศ ซึ่งเงื่อนไขของมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2565

จะมอบสิทธิให้กับประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ(ที่เข้าร่วมเงื่อนไข)แล้วสามารถนำวงเงินค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้(ตามจำนวนที่จ่ายจริง)แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

หลังจากที่ก่อนหน้า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังต่ออายุโครงการคนละครึ่งในเฟส 3 ที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ 

นำคนละครึ่งเฟส 4 มาใช้ในปีหน้า รวมทั้งรื้อมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ซึ่งเคยเป็นที่นิยมของประชาชนกลับมาใช้อีกครั้ง 

"ช้อปดีมีคืน" เริ่มเดือนไหน

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 - 15 ก.พ. 65 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปี 65 ได้)

เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

 

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้า OTOP

 

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2565

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต