svasdssvasds

ช้อปดีมีคืน 2565 ลงทะเบียนเมื่อไร หลักเกณฑ์มีอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 ธ.ค. 2564 เวลา 22:29 น. 7.3k

เปิดรายละเอียดมาตรการ "ช้อปดีมีคืน 2565" ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท เริ่มเมื่อไร ซื้ออะไรได้บ้าง เช็คข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

รัฐบาลฟื้นมาตรการ "ช้อปดีมีคืน"อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 และเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อ การบริโภคในประเทศ ซึ่งเงื่อนไขของมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2565 จะมอบสิทธิให้กับประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ(ที่เข้าร่วมเงื่อนไข)แล้วสามารถนำวงเงินค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้(ตามจำนวนที่จ่ายจริง)แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

 

สำหรับประชาชนที่รอโครงการช้อปดีมีคืน 2565 นี้อยู่ สามารถศึกษาเงื่อนไข และรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่นี่

 

วัตถุประสงค์โครงการช้อปดีมีคืน 2565 

 • เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น  

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน

 • กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 • รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

 

ช้อปดีมีคืน 2565 เริ่มเมื่อไร 

 • โครงการช้อปดีมีคืนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 - 15 ก.พ. 65 (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปี 65 ได้)

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข 

 • สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หนังสือ (รวมถึง e-book) 
 • สินค้า OTOP 

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2565

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ 
 • ค่ายาสูบ 
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ 
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง