ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ธ.ค. 2564 เวลา 9:05 น. 79.9k

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่ 1-12 ได้ ที่นี่   เพื่อให้เกษตรกรชาวนาได้ทราบทั่วกันอีกครั้ง และตรวจสอบสิทธิด้านส่วนต่างในงวดที่ประกาศแล้ว

"ประกันรายได้ข้าว" 2564/65 กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไปถึงงวดที่ 12 แล้ว ส่วนงวดที่เหลือกำลังทยอยประกาศรายสัปดาห์   เพื่อให้เกษตรกรพี่น้องชาวนาได้ทราบทั่วกันอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสิทธิด้านส่วนต่างในงวดที่ประกาศแล้ว

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

 

 

 คืองวดที่ 1-12 โดยตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1-12)

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 1  ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,864.23 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,407.75 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,947.87 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,065.38 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,662.53 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,592.77 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 2

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,869.56 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,980.93 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,081.31 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,651.21 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 2 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,130.44 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,019.07 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,918.69 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,348.79 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 3

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,863.54  บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,955.56 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,030.69 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,605.02 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 3ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,136.46 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,044.44 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,969.31 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,394.98 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 4

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 4) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,786.53  บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,876.24 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,910.09 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,533.41 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 4 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,213.47 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,123.76 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,089.91 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,466.59 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 5

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 5) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,828.98   บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,244.62 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,770.08 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,746.54 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,671.50 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 5 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,171.02 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,755.38 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,229.92 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,253.46 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,328.50 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 6

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 6) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,871.48   บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,295.49 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,545.67 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,753.19 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,903.56 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,128.52 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,704.51 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,454.33 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,246.81 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,096.44 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 7

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 7) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,089.76   บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,644.44 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,574.25 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,903.19 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,183.24 บาท

การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 7 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,910.24 บาท

(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,355.56 บาท

(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,425.75 บาท

(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,096.81 บาท

(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 3,816.76 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 8

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 8) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26  พฤศจิกายน-2ธันวาคม สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,128.41 บาทต่อตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,865.42 บาทต่อตัน
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,808.99 บาทต่อตัน
 4.  ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,045.44 บาทต่อตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,384.02 บาทต่อตัน

 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่ 8 คือ มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน  ดังนี้

 1.  ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้ชดเชยตันละ 3,871.59 บาท
 2.  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้ชดเชยตันละ 3,134.58 บาท
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้ชดเชยตันละ 1,191.01 บาท
 4.  ข้าวเปลือกเจ้า ได้ชดเชยตันละ 1,954.56 บาท
 5.  ข้าวเปลือกเหนียว ได้ชดเชยตันละ 3,615.98 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่ 9 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 9 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 3-9ธันวาคม สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,149.06 บาทต่อตัน 
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,825.03 บาทต่อตัน 
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,886.87 บาทต่อตัน 
 4. ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,078.39 บาทต่อตัน 
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,494.99 บาทต่อตัน 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่ 9 คือ มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน  ดังนี้

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,850.94 บาท
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ชดเชยตันละ 3,174.97 บาท
 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,113.13 บาท
 4. ข้าวเปลือกเจ้า  ชดเชยตันละ 1,921.61 บาท
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 3,505.01 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่10

 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 10 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10-16ธันวาคม สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,191.17 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,827.59 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,943.92 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,135.30 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,826.89 บาทต่อตัน 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่10 คือ มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน  ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ชดเชยตันละ 3,808.32 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ชดเชยตันละ 3,172.41 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ชดเชยตันละ 1,056.08 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,864.70 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว  ชดเชยตันละ 3.173.11 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่11

 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 24  ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 11 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-23ธันวาคม สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11.200.61 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,867.60 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,936.29 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,154.29 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,316บาทต่อตัน 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่11 คือ มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน  ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ชดเชยตันละ 3,799.39 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ชดเชยตันละ 3,132.40 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ชดเชยตันละ 1,063.33 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,845.71 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว  ชดเชยตันละ 2,683.85 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่12

 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 12 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24-30ธันวาคม สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,221.50 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,895.61 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,925.94 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,191.25 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,511.25บาทต่อตัน 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่12 คือ มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน  ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ชดเชยตันละ 3,778.50 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ชดเชยตันละ 3,104.39 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ชดเชยตันละ 1,074.06บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,808,75 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว  ชดเชยตันละ 2,488.53 บาท

ประกันรายได้ข้าว  ชาวนาเช็คส่วนต่างงวดที่1-12 ได้ที่นี่

งวดที่13

 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 7มกราคม2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 13 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 30ธันวาคม64 - 6 มกราคม 65  สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,292.32 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,905.67 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,936.27 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,244.65 บาทต่อตัน 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,802.09 บาทต่อตัน 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่13 คือ มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน  ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ชดเชยตันละ 3,707.68 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,094.33 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ชดเชยตันละ 1,063.73 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ร ชดเชยตันละ 1,755.35 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 2,197.91 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง