ครั้งแรกในรอบ 800 ปี “เกษตรฯ” ยกระดับนาเกลือ สู่มาตรฐาน GAP

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 พ.ย. 2564 เวลา 12:43 น. 142

“อลงกรณ์” เร่งส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่ยกระดับสู่มาตรฐาน GAP เป็น ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 800 ปีเกลือทะเลไทย

"อลงกรณ์" นำทีมลงพื้นที่

 

วันนี้ (30 พ.ย. 64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีและให้กำลังใจสนับสนุนเกษตรกรนาเกลือ ณ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด  จ.สมุทรสาคร เผยว่า มีการประชุมได้หารือ ติดตามสถานการณ์การทำนาเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร และการดำเนินงานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ในการเตรียมความพร้อมรับสู่มาตรฐาน GAP นาเกลือทะเล ผลการดำเนินการผลิตเกลือทะเลผ้าใบของแปลงใหญ่เกลือทะเล

 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปเกลือทะเลของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล โดยมีข้อเสนอในการสนับสนุนเกษตรกรจัดหายุ้งฉางเก็บเกลือ มาตรฐาน GAP เพื่อการบริหารจัดการผลผลิตเกลืออย่างมีประสิทธิภาพ  และการวางแผนการสร้างผนังกั้นน้ำเค็มเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการป้องกันอุทกภัยและระบบชลประทานสำหรับลำเลียงน้ำเค็มเพื่อสนับสนุนการทำนาเกลือ และการส่งเสริมกิจกรรมแปลงใหญ่ปลากระพงขาว ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรอีกทาง

 

 พร้อมกันนั้น ได้ลงตรวจเยี่ยมแปลงนาเกลือทะเลที่ยื่นขอรับรอง ณ ชุมชนท่องเที่ยว บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นแปลงนาเกลือทะเลต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเกลือทะเล พร้อมทั้งได้พบปะและสอบถามปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรมเกลือทะเลของเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือจำนวน 427 ราย มีพื้นที่ทำนาเกลือ 24,343 ไร่ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตกว่า 389,488 ตัน โดยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว 317 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 14.7 ตันต่อไร่ ซึ่งได้มีการส่งเสริมความรู้ ทักษะ การเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการทำนาเกลือ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ การจัดทำข้อมูลพื้นที่การผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกลือทะเล

ชุมชนท่องเที่ยวเที่ยว

รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการทำนาเกลือให้เกิดความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี เกษตรกรมีได้รายได้ที่มั่นคงและสืบต่ออาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน และมีเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการผลิตเกลือทะเล ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9055 -2562) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม  โครงการแปลงใหญ่เกลือทะเลไทย ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการไปแล้ว 3 แปลง รวมพื้นที่กว่า 2,282 ไร่ ซึ่งคาดว่าการยกระดับมาตรฐานการผลิตดังกล่าวจะสามารถเพิ่มมูลเกลือทะเลได้มากกว่าเดิมถึง 5 เท่า

 

นายอลงกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของนาเกลือ ที่เป็นภูมิปัญญาและเป็นมรดกของชาวไทยที่มีความสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตเกลือ เร่งส่งเสริมนาเกลือแปลงใหญ่ยกระดับสู่มาตรฐาน GAP เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่า 800 ปีของเกลือทะเล การพัฒนากระบวนการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการผลิต ขยายสู่อุตสาหกรรมอาหาร และรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ พร้อมทั้งเร่งการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ต้นน้ำการผลิต การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด

รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เกลือทะเลไทย เพื่อการแก้ไขปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อกอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานรากโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอำนาจต่อรอง

บรรยากาศ

 

ในการซื้อขายผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน เชื่อมโยงกับตลาดชุมชน/ตลาดเกษตรกร ตลาดสีเขียว (Green Market) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปเกษตรไทย ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง