svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลพระราชทาน 12 บริษัทชั้นนำตบเท้ารับ บริหารจัดการเป็นเลิศ

29 พฤศจิกายน 2564

TMA ร่วม “ศศินทร์” เฟ้นหาสุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 12 บิ๊กธุรกิจตบเท้ารับรางวัลพระราชทาน “บิ๊กตู่” มาเอง มอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจ

 

รายงานข่าวจาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) ในฐานะผู้ผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของนักบริหาร เผยว่าได้ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 และโครงการรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  เพื่อเชิดชูองค์กรและ SMEs ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในประเภทธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ

 

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลพระราชทาน 12 บริษัทชั้นนำตบเท้ารับ บริหารจัดการเป็นเลิศ

 

ทั้งนี้ในงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ภายใต้การจัดงานที่ยึดหลักแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี

 

สำหรับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จํานวน 9 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)

    ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)

    ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3. สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)

    ได้แก่  เอสซีจี

4. สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)

    ได้แก่  เอสซีจี

 

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลพระราชทาน 12 บริษัทชั้นนำตบเท้ารับ บริหารจัดการเป็นเลิศ

 

5. สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นํา (Leadership Excellence)

    ได้แก่ เอสซีจี

6. สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)

    ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

7. สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)

    ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

8. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)

    ได้แก่  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

9. สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)

    **สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี**

    ได้แก่ บริษัท น้ำมันไออาร์พีซี จำกัด

 

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลพระราชทาน 12 บริษัทชั้นนำตบเท้ารับ บริหารจัดการเป็นเลิศ

 

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยว่า จุดเริ่มต้นโครงการนี้ จาก TMA ได้เล็งเห็นว่าภาคธุรกิจคือแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ  จึงริเริ่มโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards ขึ้นในปี 2544

 

ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา TMA และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันจัดโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลพระราชทาน 12 บริษัทชั้นนำตบเท้ารับ บริหารจัดการเป็นเลิศ

 

ในส่วนของขั้นตอนการคัดเลือกนั้น  คณะทำงานโครงการฯได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อเจาะลึกพื้นฐานหลาย ๆ ด้านของแต่ละองค์กรที่มีความเป็นเลิศว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไร และคุณลักษณะใดเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญมากที่สุด  โดยนำข้อมูลการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จากโครงการมาถอดรหัสจัดระบบเป็นองค์ความรู้ และวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ ผนวกกับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จนสำเร็จเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งได้เผยแพร่เป็นกรณีศึกษาในรูปแบบรายงานสรุปที่จัดทำขึ้นทุกปี และนำมาวิเคราะห์เชิงลึกเป็นคุณลักษณะของความเป็นเลิศ และนำองค์ความรู้นี้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ ให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

 

นอกจากนี้ TMA ยังมีโครงการรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในการคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโดยธนาคารแต่ละแห่งจะคัดเลือก SMEs ที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ  ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง หลังจากนั้น SMEs จะส่งเอกสารคุณสมบัติและแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณา SMEs ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์  คณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมเพื่อพิจารณาการให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ โดยในปีนี้การเข้าเยี่ยมชมกิจการจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Site Visit ทั้งนี้ TMA ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล SMEs ที่ประสบความสำเร็จเพื่อจัดทำรายงาน เพื่อกระจายองค์ความรู้ให้เป็นแบบอย่างต่อองค์กรอื่น ๆ ต่อไป

 

“บิ๊กตู่” มอบรางวัลพระราชทาน 12 บริษัทชั้นนำตบเท้ารับ บริหารจัดการเป็นเลิศ

 

สำหรับรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 จํานวน 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

    ได้แก่ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

    เสนอชื่อโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2. ธุรกิจบริการ (Services)

    ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

    เสนอชื่อโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3. ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading)

    ได้แก่ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

    เสนอชื่อโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)