สินเชื่อธนาคารออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติ ครบจบที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ย. 2564 เวลา 9:17 น. 3.7k

สินเชื่อธนาคารออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ กู้สูงสุด 3 แสนบาท เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติ และ วิธีลงทะเบียน รายละเอียดครบจบที่นี่

สินเชื่อธนาคารออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นไปตามคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติให้ ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการแพร่เชื้อโควิด 19

 

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

      1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

      2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

      3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

      4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

            4.1 ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ "ช่าง" ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

 

            4.2 ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

 

 

            4.3 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

  วัตถุประสงค์การกู้

      เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

 ประเภทสินเชื่อ

  •   เงินกู้ระยะยาว (L/T)

  

จำนวนเงินให้กู้

ประเภทกิจการ

 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น   

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

เอกสารประกอบการกู้

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

 

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

  • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

เอกสารประกอบการกู้

 

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า  

  •  วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

 

 

เอกสารประกอบการกู้

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

 

 

สร้างงานสร้างอาชีพ

 

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์   วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

 

เอกสารประกอบการกู้

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
4. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้)

5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

เอกสารขอกู้

 

เอกสารขอกู้

 

 

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น   วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

เอกสารประกอบการกู้

 

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
4. ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

 อัตราดอกเบี้ย

      - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

      สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

 

หลักประกันการกู้เงิน

      1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

      2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

 

 วงเงินโครงการ

  •   5,000 ล้านบาท

 

 ระยะเวลาโครงการ

      ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

 

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ระบบรักษาความปลอดภัย

    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการระงับการจ่ายเงิน หรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขออนุมัติวงเงินสินเชื่อกรุณายอมรับเงื่อนไข

 

กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่สำเร็จ โปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้สถานประกอบการของท่าน.

                                                    ลงทะเบียน คลิก 

 

 

 

 

รายละเอียดลงทะเบียน

 

 

กรอกรายละเอียดยื่นกู้

 

ลงทะเบียนสร้างงานสร้างอาชีพ

ที่มา: ธนาคารออมสิน

 

 

 

 

Top of Form

 

Bottom of Form

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง