สินเชื่อออมสิน 200,000 โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบเช็คด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 11:30 น. 5.3k

สินเชื่อออมสิน 200,000 อัพเดทโครงการธนาคารเพื่อประชาชน ธนาคารออมสิน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบเช็คเงื่อนไขด่วน

อัพเดท มาตรการเยียวยา ธนาคารออมสิน เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 โดยปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล รายเล็ก รายย่อย และ รายใหญ่ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

 

 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ ธนาคารออมสินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

จุดเด่น

 

เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

 

 

วงเงินกู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

 

ค่าธรรมเนียม

 • 100 บาท ต่อสัญญา

 

ระยะเวลาการชำระ

 • ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

สินเชื่ออมสิน 200,000

 

 

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย.

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง