"กรมขนส่ง" ขยายเวลาคลายล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุด ถึง 30 พ.ย.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 พ.ย. 2564 เวลา 3:21 น. 42

"กรมขนส่ง" ขยายเวลามาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ-ขนส่งสินค้า งดให้บริการเดินรถช่วง 23.00 - 03.00 น. ในเขต 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด จนถึง 30 พ.ย.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัดยังคงห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น.-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 30 พ.ย.64

 

 

 

 ที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) พิจารณาปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 39 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของ ศบค. โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

สำหรับการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด เส้นทางหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังคงงดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00- 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 น.-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 

 

 

ส่วนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงงดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา 23.00 น.- 03.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้าและการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

"กรมขนส่ง"  ขยายเวลาคลายล็อกดาวน์พื้นที่ควบคุมสูงสุด ถึง 30 พ.ย.นี้

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้โดยสาร พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ลดกระจกหน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศภายในรถ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในตัวรถ เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง