svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ทช.เทงบ 1.7 พันล้าน สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนฯ 25 กม. แก้รถติด

16 พฤศจิกายน 2564

ทช.เตรียมเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง จ.ปราจีนฯ เล็งก่อสร้าง 2 ตอน ระยะทาง 25 กม.วงเงิน 1.7 พันล้าน แก้ปัญหารถติด เชื่อมเส้นทางขนส่งเข้าสู่อินโดจีน-กัมพูชา คาดแล้วเสร็จต้นปี 2567

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันทช. เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสู่อินโดจีน ประเทศกัมพูชา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองปราจีนบุรีสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567 ต่อไป

 

 

 

สำหรับการดำเนินก่อสร้างโครงการถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทดแทนเส้นทางเดิมที่ต้องผ่านตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
 

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณแยกทางหลวงชนบทสาย ปจ.4025 งบประมาณในการก่อสร้าง 899.999 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป็นงบผูกพันปี 2564-2566 ใกล้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 7+200 บริเวณช่วงแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 ตำบลบางเดชะ ระยะทางรวม 7.200 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็น ขนาด 4 ช่องจราจร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพาน ในสายทาง จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 2 แห่ง 

 

 

 


ขณะที่ตอนที่ 2  ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 7+200 ถึง อำเภอบ้านสร้าง กม.ที่ 25+656 ระยะทาง 18.456 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564 ถึง 2566  ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง และบริเวณทางแยกก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 1 แห่ง 

ทช.เทงบ 1.7 พันล้าน สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนฯ 25 กม. แก้รถติด

ทั้งนี้ในปัจจุบันการขนส่งจาก อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปสู่ อำเภอศรีมหาโพธิ และ อำเภอประจันตคาม ต้องขนส่งผ่านตัวเมืองและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส่งผลให้บริเวณดังกล่าว มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมากถึง 15,200 คันต่อวัน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อาคารอนุรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เป็นโบราณสถานเกิดการทรุดตัวแตกร้าวทุกปี  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางอย่างได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการขนส่งสินค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรีและระหว่างจังหวัด ตลอดจนสามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งเข้าสู่อินโดจีน ประเทศกัมพูชาได้อีกทางหนึ่ง

ทช.เทงบ 1.7 พันล้าน สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนฯ 25 กม. แก้รถติด