เปิดหลักเกณฑ์เยียวยา ชดเชย “ข้าวเหนียว” กิโลกรัมละ 2 บาท

26 ตุลาคม 2564

"ชาวนา" คนไหน ขายข้าวเหนียว ราคาต่ำ “กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม” สภาผู้แทนราษฎร ซื้อใจ ชงพาณิชย์-เกษตรฯ ชดเชย “ข้าวเหนียว” กิโลกรัมละ 2 บาท ให้กับเกษตรกรชาวนา ที่ขายข้าวได้ราคาต่ำ ให้ชดเชยตามน้ำหนักในบิลใบเสร็จที่นำข้าวเหนียวไปขาย แบบง่ายๆ สรุปม้วนเดียวจบ

ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

แหล่งข่าวคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมหนังสือร้องขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายเกษตรกรขาวนา จังหวัดเชียงใหม่

 

กรณี "ข้าวเหนียว" มีราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวประสบภาวะขาดทุนเป็นอย่างมาก จึงประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยภาวะขาดทุนและเสียหายดังกล่าวพร้อมกับได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร และตัวแทนเครือข่ายชาวนาจังหวัดเขียงใหม่

 

ในที่ประชุมได้ข้อสรุปเหตุที่ปัจจุบันเกษตรกรชาวนาที่บลูกข้าวเหนียวต้องประสบภาวะขาดทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่ปัญหาต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพง การประสบปัญหาการส่งออกอันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19"

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาดังกล่าว คณะกรรมาธิการจึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 

1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงและได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเยียวยาและชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวที่ได้จำหน่ายข้าวเหนียวไปแล้วในอัตรากิโลกรัมละ 2  บาท

 

ทั้งนี้ การเยียวยาและซดเชยดังกล่าว ให้ถือน้ำหนักกิโลกรัมตามที่ปรากฏในใบสำคัญรับเงินที่ชาวนาได้รับเมื่อได้นำข้าวเหนียวไปขาย

 

2. พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องในการวัดคำความชื้นข้าวเหนียวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้คำความขึ้นที่เที่ยงตรงตามความเป็นจริง รวมทั้งตรวจสอบเครื่องวัดคำความชื้นให้มีความถูกต้อง แม่นยำ

เพื่อป้องกันมีให้มีการใช้เครื่องมือวัดค่าความชื่นตังกล่าวไปทำการเอาเปรียบเกษตรกร เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้ซื้อขายข้าวโดยทั่วไป

 

3. พิจารณาจัดตั้งและดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการบริหารจัดการข้าวอย่างครบวงจรเพื่อจะได้ดำเนินการบริหารจัดการข้าวอย่างครบวงจร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการกำหนดให้มีโรงสี ไซโล และโรงอบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกตำบลหรืออำเภอเป็นอย่างน้อยทราบด้วย

 

ด่วนที่สุด

 

ชดเชยข้าวเหนียว กิโลกรัมละ 2 บาท