svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็ค 4 ขั้นตอน ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี พร้อมตรวจสอบสิทธิ

21 ตุลาคม 2564

เยียวยาเอสเอ็มอี เปิดให้นายจ้างลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน ตามจำนวนลูกจ้างรายละ 3,000 บาท นาน 3 เดือน รับสูงสุด 1.8 ล้านบาท เช็ค 4 ขั้นตอน ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี พร้อมตรวจสอบสิทธิ

เกาะติด “มาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี” ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 อนุมัติกรอบวงเงิน 37,521.69 ล้านบาท สำหรับโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย 3,000 บาท/คน/เดือน สูงสุด 200 คน เป็นเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือน พ.ย. 64 – ม.ค. 65 คิดเป็นเงินอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน 1.8 ล้านบาท เพื่อให้นายจ้างสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ลูกจ้างไม่ถูกเลิกจ้าง และได้รับโอกาสในการจ้างงานใหม่

สถานประกอบการ

4ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงาน SMEs เเละตรวจสอบสิทธิ 

1.ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม- 20 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

2.ตรวจสอบผลการอนุมัติสิทธิ์ผลอนุมัติหรือไม่อนุมัติมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม- 20 พฤศจิกายน 2564 หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ

3.ตรวจสอบข้อมูลจำนวนลูกจ้างคนไทยและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติงวดที่หนึ่งตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน- 30 พฤศจิกายน 2564

4.กรณีได้รับสิทธิ์ตรงตามเงื่อนไขและไม่ได้อยู่ในกรณีทบทวนสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

ไทม์ไลน์รับเงินอุดหนุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่ 31 มกราคม 2565

เช็ค 4 ขั้นตอน ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี พร้อมตรวจสอบสิทธิ

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียน

1.หนังสือมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ ( นิตุบุคคล ) /สำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)

หมายเหตุ : แนบไฟล์รูปภาพ ( JPG หรือ PNG ) ขนาดไม่เกิน 2 Mb

วัตถุประสงค์การเยียวยาเอสเอ็มอี

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs จำนวน  4,034,590 คน เป็นเงิน  36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาเอสเอ็มอี

1.เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ( ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2.รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 

3.นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น  

4.กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 

5.นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

เช็ค 4 ขั้นตอน ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี พร้อมตรวจสอบสิทธิ