เปิดลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เว็บ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

19 ต.ค. 2564 เวลา 17:15 น. 18.9k

เปิดแล้ววันนี้ เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th สำหรับ “ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี 3000 บาท นาน 3 เดือน มีเวลาให้นายจ้างนาน 1 เดือน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(20ต.ค.64) เป็นวันแรกที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ทำการลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี ผ่านทางเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เป็นเวลา 1 เดือนเท่านั้น ตั้งแต่ 20 ต.ค. - 20พ.ย.64 

หลังจากจากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อนุมัติมาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี หรือ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs กรอบวงเงินจำนวน 37,521.6900 ล้านบาท ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการจัดหางาน กำหนดเงื่อนไขให้นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนและจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Service รวมถึงประสานสำนักงานประกันสังคมในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างกลุ่มเป้าหมายทราบถึงขั้นตอนดังกล่าว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ   e-Service เพื่อให้กรมการจัดหางาน สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ รวมถึงจะช่วยส่งเสริมนโยบายการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เปิดลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เว็บ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

วัตถุประสงค์การเยียวยาเอสเอ็มอี

  • เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs จำนวน  4,034,590 คน เป็นเงิน  36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท

ช่องทางการลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เว็บ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยาเอสเอ็มอี

  1. เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ( ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
  2. รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 
  3. นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น  
  4. กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 
  5. นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

เปิดลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เว็บ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

ที่มา

เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th 

เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง