svasdssvasds

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนยังไง ตรวจสอบขั้นตอน-รายละเอียดที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 เม.ย. 2565 เวลา 5:30 น. 41.1k

ตรวจสอบขั้นตอน การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด 2565 สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ เช็คคุณสมบัติเงื่อนไขและขั้นตอนการรับเงิน จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่นี่

ตามที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 มีมติการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ในอัตราที่แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษดังนี้

 

 • กลุ่มผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน 
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 150 บาทต่อคนต่อเดือน 
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 80 – 89 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน 
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 250 บาทต่อคนต่อเดือน
   

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

หลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออก โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 • สมุดบัญชีเงินฝากรนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 • สามารถมอบอำนาจเป็นลายลับษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำยอรับเนี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
 • ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิศษ หรือ เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ㆍผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงคราะห์ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ㆍผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 • ไม่ร่วมถึงผู้พิการหรือป่วยเอดส์ตามระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

 

ระยะเวลาการลงทะเบียน

 • กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เตือนตุลาคม 2563 และ เดือน มกราคม 2564 ไปจนถึงเตือนกันยายน 2564

หมายเหตุ: เกิดก่อน 2 กันยายน 2505 (อายุ 59 ปี ) เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2505- 1 ตุลาคม 2505 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือ เดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2566 ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวต้องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 • กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

สถานที่ลงทะเบียน

 • สำนักงานเขต หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

 • อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

 

ที่มา

: กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด