สรุป เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2565 นาน6เดือน อายุ60-90ขึ้นไป ได้กี่บาท

26 เม.ย. 2565 | 08:34 น.

เช็คมติครม.ล่าสุด 26 เม.ย. 65 เห็นชอบเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  2565 นาน 6 เดือน อายุ 60 – 90ปี ขึ้นไปได้เพิ่มกี่บาท ตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ 

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลัก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

 

  • เพิ่มเฉลี่ยรายละ 100 - 200 บาท ตามช่วงอายุ 
  • จำนวนผู้รับสิทธิ์ 10,896,444 ล้านคน 
  • วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท 
  • จ่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งมติครม.ดังกล่าว เป็นไปตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ

 

เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของผู้สูงอายุทั้งหมด

 

และรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 22 (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) 

 

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ดังนี้

 

  • อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน
  • อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน
  • อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

มติครม.ล่าสุด 26 เม.ย. 65 เห็นชอบเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 นาน 6 เดือน อายุ 60 – 90ปี ขึ้นไป

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไป

 

ส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วย โดยจะได้รับเมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)