เส้นทางรถไฟสายใหม่"นครสวรรค์-แม่สอด"เปิดฟ้าเมืองตาก

06 ต.ค. 2564 เวลา 11:09 น. 2.1k

รฟท.จัดเวทีรับฟังความเห็น การศึกษาออกแบบรายละเอียด เส้นทางรถไฟสายใหม่"นครสวรรค์-แม่สอด" นัดที่ 3 ก่อนสรุปผลครั้งสุดท้าย มุอุโมงค์ทางรถไฟยาวสุดของไทย  หนุนแม่สอดสู่เมืองประตูชายแดนด้านตะวันตก บูมเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว เชื่อมโยงเพื่อนบ้านอาเซียน 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา สรุปผลการศึกษา (สัมมนาครั้งที่ 3) งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟ สายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าฯ ตาก ประชุมการรับฟังความเห็นในโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่นครสวรรค์-แม่สอด ครั้งที่ 3

โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom conference  ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก  อ.เมือง จ.ตาก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่สำคัญของประเทศ บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออกตะวันตก(East West Economic Corridor-EWEC) ส่งเสริมให้แม่สอด เป็นเมืองหน้าด่านประตูการค้าชายแดน  เชื่อมโยง Asean Economics Community - AEC  ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด=พบพระ=แม่ระมาด)

เส้นทางรถไฟสายใหม่"นครสวรรค์-แม่สอด"เปิดฟ้าเมืองตาก

เส้นทางรถไฟสายใหม่"นครสวรรค์-แม่สอด"เปิดฟ้าเมืองตาก

ทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ที่มีความพร้อม โดยโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ที่กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ซึ่งการพัฒนาระบบรถไฟสามารถลดระยะเวลา และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งสาธารณะ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ และจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการทางรางให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตามแหล่งสถานที่ที่สำคัญในเขตภาคเหนือ 

ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดตากติดตามโครงการนี้อย่างสนใจ

แนวเส้นทางรถไฟโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก มี 24 สถานี ระยะทาง 186.77 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ตาก-แม่สอด มี 5 สถานี ระยะทาง 68.15 กิโลเมตร สำหรับในพื้นที่จังหวัดตาก มี 8 สถานี ได้แก่ สถานีวังเจ้า , สถานีวังหิน , สถานีหนองบัวใต้ , สถานีตาก , สถานีด่านแม่ละเมา , สถานีแม่ปะ , สถานีแม่สอด และสถานีด่านแม่สอด

เส้นทางรถไฟสายใหม่"นครสวรรค์-แม่สอด"เปิดฟ้าเมืองตาก

เส้นทางรถไฟสายใหม่"นครสวรรค์-แม่สอด"เปิดฟ้าเมืองตาก

สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงการด้านวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และท้องถิ่นในจังหวัดตามแนวเส้นทาง ได้แสดงความคิดเห็น และน่าจะเป็นรอบสุดท้าย เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการออกแบบรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป

หากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นทางรถไฟสายที่มีการขุดเจาะอุโมงค์ยาวที่สุดในประเทศ โดยจะมีอุโมงค์รวม 4 แห่ง และนับเป็นเส้นทางรถไฟสายเปิดฟ้าเมืองตาก พัฒนาสู่ความเจริญที่ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศ
เส้นทางรถไฟสายใหม่"นครสวรรค์-แม่สอด"เปิดฟ้าเมืองตาก

แท็กที่เกี่ยวข้อง