อีอีซีผุด EEC Automation Park ปั้นโรงงาน 4.0 นำร่อง 200 แห่งดูดการลงทุน

29 ก.ย. 2564 เวลา 12:36 น. 382

อีอีซีจับมือมิตซูบิชิและพันธมิตรเครือข่ายสานพลังความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ปั้น EEC connecting Thailand and Japan Collaboration 2021 เดินหน้าอีอีซี ออโตเมชัน ปาร์ก ดึงผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 200 ราย นำร่องสู่อุตสาหกรรม 4.0 ปี 2565 พร้อมสร้างบุคลากรรองรับ 15,000 คนใน 5 ปี

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยในงาน EEC connecting Thailand and Japan Collaboration 2021Digital Manufacturing Platform ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี (EEC) ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริก EEC Automation Park และเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนไทย-ญี่ปุ่น ว่า เป็นการแสดงความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชันและหุ่นยนต์ในอีอีซีหรือ EEC Automation Park ที่จะเป็นฐานสำคัญขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะหรืออุตสาหกรรม 4.0 โดยปี 2565 ตั้งเป้าหมายให้โรงงานในอีอีซีเริ่มประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ฯ ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง

และตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะสามารถปรับสู่โรงงานอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Digital Manufacturing 4.0 ไม่น้อยกว่า 10,000 โรงงาน ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ยกระดับรายได้แรงงานไทย ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ทั้งนี้ ภาคเอกชนญี่ปุ่นในพื้นที่อีอีซียังคงเดินหน้ายกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing Platform) แม้จะเผชิญวิกฤตการณ์โควิด-19 (Covid-19) ซึ่งนำโดย บ.มิตซูบิชิฯ ที่ริเริ่มแนวคิด [email protected] Alliance พร้อมพันธมิตรเครือข่ายร่วมพัฒนา EEC Automation Park ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นฐานหลักขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สร้างความเชื่อมโยง Ecosystem เอื้อให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาและปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะใช้นวัตกรรมนำการผลิต เกิด Industry 4.0 ขึ้นจริงในพื้นที่อีอีซี ดึงดูดเงินลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงจากนักลงทุนทั่วโลก โดยคาดว่าการลงทุนด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Automation) เป็นเครื่องมือสำคัญให้ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตเมื่อเชื่อมโยงกับ 5G คาดว่าใน 3 ปีข้างหน้าจะเกิดการลงทุนสูงถึง 500,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนในพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท/ปี” 

ผุด EEC Automation Park ปั้นโรงงาน 4.0
นายอัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) กล่าวว่า ได้จัดตั้งเว็บไซต์พิเศษเพื่อแนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้คู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งได้ร่วมกับอีอีซีจัดสัมมนาและประชุมออนไลน์ สร้างโอกาสการลงทุนขึ้นจริง เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ของบริษัทญี่ปุ่นและไทยแล้วกว่า 50 บริษัท การจัดประชุมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจร่วมกันกว่า 60 ครั้ง

ซึ่งประเทศญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของไทยผ่านทางภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม Robotic & Automationที่ EEC Automation Park แห่งนี้จะเป็นฐานความร่วมมือสำคัญ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ Industry 4.0 และการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกันต่อไปในอนาคต

นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ มิตซูบิชิฯ กล่าวถึงการร่วมจัดทำ EEC Automation Park ว่า บริษัทฯ ได้นำระบบสายการผลิตอัจฉริยะ หรือ [email protected] เข้ามาใช้ในการสนับสนุน และผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมใช้นวัตกรรมขั้นสูงในประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาระบบ SMKL (Smart Manufacturing Kaizen Level) ที่จะเป็นเครืองมือประเมินระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโรงงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนของผู้บริหาร โดยจะแสดงวัตถุประสงค์ ทิศทางการพัฒนา และผลที่จะได้รับจากการลงทุนในแต่ละขั้นตอน นำมาใช้ในการประเมินระดับความสามารถในการผลิตแบบดิจิทัล รวมทั้งทำให้เกิดมาตรการควบคุมลดการใช้พลังงานในไลน์การผลิต นอกจากนี้ ยังได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ทั้งด้าน IT (Information Technology) และด้าน OT (Operation Technology) มาใช้ระบบ Factory Automation เพิ่มความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานได้อย่างเสถียร และ Real Time ได้อย่างแท้จริง รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน
นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC HDC)กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรทาง EEC HDC ได้เชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางสร้างคนให้ตรงกับงาน หรือ EEC Model ซึ่งความร่วมมือฯ ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในอีอีซี (New, Up, Re -Skill) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายรวมภายใน 3 ปี ผลิตไม่น้อยกว่า 120,000 คน โดยเป็นบุคลากรรองรับด้านดิจิทัล 5G ให้ได้ 50,000 คน
นายชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านการพัฒนาบุคลากรฯ สกพอ. กล่าวว่า EEC Automation Park จะยกระดับไปสู่ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร หรือ EEC-NET ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่โรงงานอัจฉริยะ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีจะได้รับความรู้ และเกิดการใช้ระบบสายการผลิตอัตโนมัติแบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครอบคลุมในพื้นที่อีอีซี 100% แล้วเพิ่มขึ้น เกิดบริการข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในรูปแบบการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทในกลุ่มพันธมิตรเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง 
สำหรับ EEC Automation Park จะสามารถฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความชำนาญให้แก่บุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้าน Robotics & Automation ได้มากกว่า 25 หลักสูตร โดยตั้งเป้าหมายจะพัฒนาให้ได้ประมาณ 2,000 คน/ปี และภายใน 5 ปีได้สูงถึง 15,000 คน ยกระดับให้ไทยก้าวสู่ยุคใช้นวัตกรรมขั้นสูงต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง