กทท.เทงบ 440 ล. ลุยประมูลระบบ PCS เชื่อมข้อมูล-บริหารท่าเรือ

27 ก.ย. 2564 | 12:56 น.

กทท.เดินหน้าเปิดประมูลระบบ PCS วงเงิน 440 ล้านบาท หวังเชื่อมข้อมูลขนส่งสินค้า เชื่อมท่าเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง เร่งส่งงานภายใน 1,095 วัน หลัง ลงนามสัญญา

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า  สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาระบบ Port Community System (PCS) ขณะนี้ กทท.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ PCS แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคาในโครงการจ้างพัฒนา PCS วงเงินงานจ้างราว 440 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) ให้เป็นข้อมูลกลางระหว่างผู้ขนส่งสินค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการขนส่งสินค้าทั้งหมดผ่านท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง โดยระบบ PCS จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขนส่งสินค้าทางเรือและโครงข่ายโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถนำข้อมูลในระบบ PCS ไปใช้เพื่อวางแผนการทำงานล่วงหน้า โดย PCS ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (G2G) ภาคธุรกิจกับภาครัฐ (B2G) และภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (B2B) รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ในลักษณะของ e-Logistics Platform ที่เป็นมาตรฐานสากล และทุกหน่วยงานที่อยู่ต่างระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อัตโนมัติแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) ช่วยลดต้นทุน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออก

ขณะเดียวกันกทท.ได้กำหนดหลักเกณ์การพิจารณาข้อเสนอของเอกชน โดยจะตัดสินด้วยเกณฑ์คคุณภาพประกอบราคา ได้แก่ 1.ข้อเสนอด้านเทคนิคกำหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ำหนักเท่ากับ 80% 2.ข้อเสนอด้านราคากำหนดน้ำหนักเท่ากับ 20% โดย กทท.จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นข้อเสนอครบถ้วน ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพไม่น้อยกว่า 75% และมีคะแนนรวมสูงสุด  โดยเอกชนผู้ชนะการประมูลต้องทำการพัฒนาพร้อมติดตั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุ เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ โดยโครงการนี้มีกรอบระยะเวลาส่งมอบงานทั้งหมดภายใน 1,095 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

ทั้งนี้การพัฒนาระบบ PCS กทท. ยังหวังว่าจะช่วยยกระดับด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยให้สะดวกรวดเร็วเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นตัวชี้วัดของประเทศในเรื่อง Ease of Doing Business และยังเป็นโครงการหลักที่จะผลักดันให้ กทท. เป็น World Class Port  และศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ 

 

 

 

สำหรับระบบ PCS จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างท่าเรือกรุงเทพกับท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังท่าเรือต้นทางและปลายทางต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา กทท.ตามวิสัยทัศน์สู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573