"เฉลิมชัย"ประกาศจัดการอาหารส่วนเกิน-ขยะอาหารในกระบวนการผลิต ผ่านเวที G20

14 ก.ย. 2564 เวลา 3:18 น.20

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน International Conference on Food Loss and Waste จัดการอาหารส่วนเกิน-ขยะอาหารในกระบวนการผลิต ผ่าน G20 พร้อมตอกย้ำไทย "เป็นครัวโลก"

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน International Conference on Food Loss and Waste ณ เมืองจี่หนาน มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564 โดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยในงานมีรัฐมนตรีด้านเกษตรและอาหารจากกลุ่มประเทศ G20 เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา บราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก และประเทศอื่น ๆ กว่า 20 ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เช่น FAO IFAD เป็นต้น

 

เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

ดร.เฉลิมชัย  กล่าวว่า กล่าวต่อที่ประชุมว่า ประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารของประเทศ โดยประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนการจัดการในเรื่องดังกล่าว ผ่านกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร และคณะอนุกรรมการด้านการลดขยะอาหาร เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการลดการสูญเสียอาหาร และการลดขยะอาหารของประเทศ รวมถึงขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้นำจากสหรัฐอเมริกา

ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำบทบาทการเป็นครัวของโลก โดยการขับเคลื่อนนโยบาย 3S คือ ความปลอดภัยทางอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของทรัพยากร และจากความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้การพัฒนาประเทศในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการผลิตสินค้าเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน

 

บรรยากาศการประชุม G20 ระบบออนไลน์

สำหรับประเด็นการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ตลอดจนการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการลดการสูญเสียอาหาร และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และนานาประเทศ ซึ่งถือเป็นมิติของความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา จะสามารถนำพาให้ประชาคมโลกก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในอีก 9 ปีข้างหน้านี้ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง