svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จับตา ก.เกษตรฯ แบ่งเค้กใหม่ หลัง “ธรรมนัส” โดนปลด

09 กันยายน 2564

ลุ้น “เฉลิมชัย” แบ่งงานใหม่ หลัง “ธรรมนัส” โดนปลด ตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับตา “กรมพัฒนาที่ดิน- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร- ส.ป.ก.- อ.ต.ก.” โยกใครดูแล

พลิกย้อนไป เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม  2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งลงนาม เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นั้น

 

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 38 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

“มอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล การปฎิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นๆที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพึงปฎิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฎิบัติราชการแทนในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ดังนี้”

 

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดูแลและกำกับ ได้แก่ 1. กรมพัฒนาที่ดิน 2.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3.สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

 

 

 

ขณะที่ 2.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลและกำกับ 1.กรมวิชาการเกษตร 2.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

3.นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลและกำกับ ได้แก่ 1.กรมปศุสัตว์ 2.กรมการข้าว 3.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และองค์การสะพานปลา

 

ส่วนนายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลกรมอื่นๆ อาทิ กรมประมง  กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม  และ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นต้น

 

อย่างไรก็ดี ในส่วนหน่วยงานที่เหลือนั้น นายเฉลิมชัย แม่ทัพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะแบ่งงาน มอบหมายให้ใครดูแลต่อไป ต้องจับตา ภายหลังจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า โดนปลดจากรัฐมนตรีช่วยฯ