'สุวพันธุ์' มั่นใจ! "แผนแม่บท" ยกระดับ "กองทุนหมู่บ้าน"

19 มี.ค. 2562 เวลา 7:34 น. 566

'สุวพันธุ์' ปลื้ม 4 ปี สร้างความแข็งแกร่งกองทุนหมู่บ้าน มั่นใจ! แผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านที่สมาชิกทุกระดับทำร่วมกัน ช่วยให้เห็นอนาคตของกองทุน เป็นที่พึ่งของชุมชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการสัมมนากองทุนหมู่บ้าน "กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ" ว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา กองทุนฯ ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างมาก สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทำให้เกิดการพัฒนากองทุนให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนแม่บทที่เกิดจากการทำร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ ทำให้การพัฒนากองทุนหมู่บ้านใน 4-5 ปีข้างหน้า มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในกลุ่มสมาชิก ผู้บริหาร เครือข่ายระดับต่าง ๆ ซึ่งถ้าเราทำให้สมาชิกและตัวกองทุนเข้มแข็ง เศรษฐกิจระดับหมู่บ้านก็จะเข้มแข็งตามไปด้วย

ทั้งนี้ ผลของการเดินงานกองทุนหมู่บ้านได้มีการพัฒนาที่ชัดเจนตลอดเวลา 4 ปีกว่าที่ผ่านมา จากการเป็นกองทุนหมุนเวียน กลายเป็นกองทุนเจ้าของวิสาหกิจชุมชนประเภทต่าง ๆ สร้างผลผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ ทำรายได้และผลกำไร พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน ที่สำคัญสามารถดึงเพื่อนชาวกองทุนที่ประสบปัญหา มีความล้มเหลว ให้กลับพลิกฟื้นกลับมาบริหารจัดการกองทุนได้อีกครั้ง โดยมีแผนฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ มีภาคีจากสำนักงานอัยการสูงสุด ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภาคราชการ เข้ามาสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม กองทุนหมู่บ้านจึงก้าวไปข้างหน้าในมิติใหม่ได้อย่างภาคภูมิใจ 4 กว่าปีที่ผ่านมา จึงนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

แผนแม่บทจะเป็นเครื่องมือช่วยการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอนาคต รัฐบาลปัจจุบันมองไปในอนาคตมากกว่ามองถึงผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเดียว มองความเข้มแข็งในอนาคตมากกว่าการให้เงินแล้วไม่ได้พัฒนา จึงสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บท สนับสนุนให้ชาวกองทุนหมู่บ้านมองอนาคตของกองทุน ชีวิตของสมาชิกในอนาคต ลูกหลานจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อนาคตของกองทุนหมู่บ้าน ก็คือ ความภาคภูมิใจของรัฐบาลปัจจุบันนี้ด้วย

"
สำหรับผมแล้ว การทำงานกับกองทุนหมู่บ้านเป็นความประทับใจ เป็นความดีใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสนำความคิดริเริ่มของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาสานต่อ มาขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องชาวกองทุน ยิ่งเมื่อได้เห็นการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ไม่สูญเปล่าจากการทำงานร่วมกัน ก็ยิ่งดีใจ ก็ได้แต่หวังว่า ชาวกองทุนหมู่บ้านจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้ ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ทำให้เราเป็นที่พึ่งของพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลนี้มีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องชาวกองทุน"

'สุวพันธุ์' มั่นใจ! "แผนแม่บท" ยกระดับ "กองทุนหมู่บ้าน"