ผอ. ใหม่ ประกาศนำ อพท. ขึ้นแท่นองค์กรประสิทธิภาพสูง

06 ก.พ. 2564 เวลา 9:06 น. 467

‘อธิคุณ’ รับตำแหน่ง ผอ.อพท. คนใหม่ ประกาศ สร้างองค์กรประสิทธิภาพสูง สร้างผลงานเด่น เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด ‘รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา’ ประเดิมยกระดับบุคลากรขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์และวางแผน พร้อมเตรียมศึกษา Business Model สร้างรูปแบบธุรกิจและบริการ สร้างรายได้สนับสนุนองค์กร

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนมกราคม 2564 ว่า มีเป้าหมายในการผลักดันให้ อพท. ก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง หรือ High performance Organization ที่มีความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับและรู้จักของทุกภาคส่วน โดยการสร้างผลงานที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวความคิด “รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา” ซึ่งนอกจากรูปแบบการทำงาน 5 ร่วม ของ อพท. คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ยังเพิ่มอีก 1 ร่วม คือ ร่วมเป็นเจ้าของ หรือ Co-Own เพื่อสร้างให้ทุกคนทุกหน่วยเกิดความหวงแหน

"เรายังดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อพท. และยึดมั่นในนโยบายการขับเคลื่อน ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะต้องเร่งสานงานเก่าและต่อยอดให้เกิดงานใหม่ที่ดียิ่งขึ้น" นาวาอากาศเอก อธิคุณกล่าว
 

เป้าหมายแรกที่จะดำเนินการ คือ การเพิ่มศักยภาพให้แก่คนของ อพท. ให้มีความตื่นตัวในการทำงาน มีคุณลักษณะเป็นนักประสานงาน นักส่งเสริม เป็นผู้นำและเป็นนักยุทธศาสตร์ เพื่อการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการปรับภาพลักษณ์ของ อพท. ให้ขึ้นเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีความตื่นตัวคล่องแคล่ว ตอบโจทย์ความเป็นองค์การมหาชน

สำหรับการพัฒนาบุคลากรของ อพท. เพื่อให้ทุกคนมีแนวความคิดและเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้บุคลากรของ อพท. มีความภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรแห่งนี้ มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ ถึงระดับหัวหน้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีพลังในการทำงานได้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา ภายใต้แนวความคิด “รับผิดชอบ รวดเร็ว สำเร็จภารกิจ ทันเวลา” สร้างความศรัทธา (Trust) ความเชื่อมั่น ให้เกิดเป็นภาพจำขององค์กรส่งไปถึงแก่บุคคลภายนอก ว่า อพท. เป็นองค์กรที่มีความจริงใจ ลงพื้นที่จริง ทำจริง และเชื่อมั่นได้ว่าพื้นที่ที่ อพท. เข้าไปพัฒนาจะเกิดความยั่งยืนแน่นอน

ด้านผลของการทำงาน จะต้องให้ทุกฝ่ายเห็นความชัดเจน Look Ahead และมองไปข้างหน้า (outlook) ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ตั้งแต่ 3-10 ปี  ตามแผนแม่บทที่วางไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สังคม ชุมชน และภาคีเครือข่าย ผ่านการทำงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย  ให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความต่อเนื่องของการทำงานของ อพท.  โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำในวันนี้ เพื่อให้เป็นผลในวันข้างหน้าที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของ อพท. ได้คิด ได้เสนอ และได้ทำในสิ่งที่มีความชอบและมีความถนัด นำผลที่ได้มาถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ยังเตรียมพัฒนาองค์กรจากที่รับรายได้จากงบประมาณ ปรับเป็นหน่วยงานที่สร้างรายได้ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่ไปกับการศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย ในรูปแบบ Marketplace ใน Platform Smart Dasta ของ อพท. เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือชุมชน รวมถึงศึกษา Business Model เพื่อหารายได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ อพท. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมหรูกรุงเทพฯ แห่ปิดบริการ รอท่องเที่ยวฟื้น

บลูมเบิร์กยกดัชนีนวัตกรรมไทยสู่อันดับ 36 ของโลก

การบินไทย จัด ปาท่องโก๋สัญจร สร้างโอกาสเพิ่มรายได้

อพท.เร่งเยียวยาชุมชน ผลักดัน อี-คอมเมิร์ซ ระบายสินค้า

อพท. กระตุ้นชุมชนรู้คุณค่าวิถีชีวิตสร้างรายได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง