ออมสิน คว้ารางวัลองค์กรคุณภาพแห่งชาติ TQA

06 ก.พ. 2564 เวลา 6:41 น. 259

สถาบันเพิ่มผลฯ ประกาศ "ธนาคารออมสิน" คว้ารางวัล TQA องค์กรคุณภาพ ปี 2563 ขณะที่ บางจาก คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2563 องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ ธนาคารออมสิน ที่ประสบความสำเร็จจากความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ จนสามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รวมไปถึงยังได้ประกาศอื่นๆ อาทิ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ออมสิน คว้ารางวัลองค์กรคุณภาพแห่งชาติ TQA

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2563 ซึ่งมี 5 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ออมสิน คว้ารางวัลองค์กรคุณภาพแห่งชาติ TQA

 

ผศ.ดร.อธิศานต์ กล่าวว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  ได้ถูกนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ การศึกษา สาธารณสุข และภาคราชการ และถูกนำไปใช้เป็นรากฐานและต้นแบบในการพัฒนาเกณฑ์รางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (SME National Awards)

จากผลการศึกษาของผลการดำเนินโครงการในที่ผ่านมา พบว่าองค์กรที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ จนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีอัตราการเติบโตของด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจำนวนการยื่นขอรับสิทธิบัตรขององค์กรเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลมีการให้ความสำคัญ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรมากขึ้น หากมีองค์กรที่บริหารจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นเท่าใด ย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากขึ้นเช่นกัน 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง