งาน ที่ไม่จำเป็นต้องไปที่ทำงาน

16 ม.ค. 2564 เวลา 5:59 น.278

การทำงานจากบ้าน (WFH) หรือการทำงานทางไกล (Remote Work) ซึ่งหมายถึงการทำงานจากสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ออฟฟิศ เป็นหนึ่งในวิถีใหม่ของคนทำงาน

“อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา” ผู้ก่อตั้ง และกรรมการบริหาร สลิงชอท กรุ๊ป กล่าวว่า งานบางอย่างอาจจะเหมาะกับการทำงานแบบทางไกล (Remote Work) แต่งานบางอย่างแม้ทำได้ ก็ไม่เหมาะ

McKinsey & Co. บริษัทที่ปรึกษายักษ์ใหญ่ของโลก ทำการวิจัยด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 2,000 กิจกรรมของงานกว่า 800 ประเภท ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน อเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อินเดีย สเปน อังกฤษ เยอรมัน เป็นต้น

ได้ความว่า งานต่อไปนี้ เหมาะที่จะทำโดยไม่จำเป็นต้องมาที่ทำงาน

1. งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมความรู้และการเรียนรู้ (Updating knowledge & learning) เช่น การสอนพิเศษ การอบรมสัมมนา เป็นต้น

2. งานที่สามารถทำผ่านคอมพิวเตอร์ได้ (Interacting with computers) เช่น การจัดทำเว็บไซท์ การซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น

3. งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Thinking creatively) เช่น งานออกแบบต่างๆ เป็นต้น

4. งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการแนะนำ (Communicating with and guiding colleagues or clients) เช่น การให้คำปรึกษา การรักษาโรคเบื้องต้น เป็นต้น

5. งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ วิเคราะห์ แปลหรือตีความข้อมูลต่างๆ (Processing, Analyzing and Interpretating Information) เช่น งานแปลเอกสาร งานวิจัยต่างๆ เป็นต้น

งาน ที่ไม่จำเป็นต้องไปที่ทำงาน

นอกจากนั้น งานวิจัยยังระบุถึงประเภทธุรกิจหรือประเภทของลักษณะงาน (Sector) ที่เหมาะจะทำงานแบบทางไกล โดยเรียงลำดับจากงานที่เหมาะสมมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดย 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการรับประกัน (Financial & Insurance)

2. ธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management)

3. ธุรกิจบริการที่เป็นลักษณะวิชาชีพหรือต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค (Professional, Scientific or Technical Services)

4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือเทเลคอมมิวนิเคชั่น (IT or Telecommunication)

5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (Education)

แท็กที่เกี่ยวข้อง